Information om VA-projektet

Provtagning
Frentab håller på med provtagning av marken i alla etapper för tillfället ifall någon undrar vad som är i görningen med alla gropar.
Ifall olyckan skulle vara framme och en kabel grävs av, då felanmäler Frentab detta och informerar berörda fastigheter. Vattenfall kommer som regel ut inom ett par timmar för att åtgärda felet.

Status vägarbete
Arbetet fortlöper på Evlinge skolväg ner mot Evlingevägen. När de tagit sig ner till Evlingevägen arbetas det igen i området längs Evlinge skolväg. Under vecka 25 påbörjas förberedande arbete på Minkvägen.

Sommaruppehåll
Under veckorna 29, 30 och 31 har arbetet sommaruppehåll. Under uppehållet görs vägar under arbete farbara för biltrafik om möjligt, för att underlätta för boende.

Sprängarbeten
Evlinge består till stor del av berg, vilket innebär att det kommer bli en hel del sprängning i samband med VA-utbyggnaden. Vid sprängningsarbeten kommer vissa hus att förses med vibrationsmätare som mäter markvibrationerna. På grund av den tryckvåg som uppstår vid sprängning kan vibrationerna ibland upplevas som större än vad de egentligen är.

Framkomlighet och parkering
Framkomligheten i området kommer att påverkas allt eftersom arbetet fortskrider. Eftersom arbete på återvändsgator enbart kan bedrivas från ett håll kommer fastighetsägare med infart från återvändsgata påverkas mer än de fastighetsägare med infart från genomfartsgata. På en del återvändsgator finns plats och möjlighet för tillfälliga vägar vilket kommer underlätta både för boende och de som utför arbetet.
Under projektets gång kommer Frentab att göra i ordning parkeringsplatser i området, men då det i anslutning till vissa gator är ont om ytor rekommenderar vi att ni grannar där det är trångt pratar ihop er för att se över vilka möjligheter som finns när det kommer till att låna parkeringsplats av varandra. Mer information kring parkering och framkomlighet skickas ut i ett mejl i samband med uppstart av arbete på ny gata.

Säkerhet
När du som gående ska passera arbetsplatsen och våra fordon är det viktigt att du är mycket uppmärksam. Vi ser gärna att du väntar tills du har fått ögonkontakt med våra maskinister och lastbilschaufförer innan du passerar. Försök aldrig passera en maskin eller lastbil som är i rörelse vid trånga ytor, utan vänta tills ni fått ögonkontakt och/eller blivit framvinkade. Allt som oftast har vi anläggare som står ute i schakten och vi hjälper mer än gärna till för att ni ska kunna ta er fram så säkert och så snabbt som möjligt.
Ta gärna kontakt med dem därute och ställ frågor om ni undrar över något!

Arbete i vägområde
I takt med att vi arbetar oss fram genom området kommer det på många ställen behöva röja träd, sly och grenar som sträcker sig in på vägområdet och arbetsområdet. Om det av någon anledning skulle behöva göras en åtgärd inne på en privat fastighet gör Frentab givetvis detta i samråd med berörd fastighetsägare.

 

Kommunens VA-sajt
Information om projektet från Värmdö kommun finns att hitta på: https://www.varmdo.se/
För att komma till projektet går ni in på: Bygga bo och miljö > Vatten och avlopp > Kommunalt vatten och avlopp > Utbyggnad av kommunalt VA > VAprojekt-PFO Evlinge
Eller klicka här: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/varmdolandet/vaprojektevlinge.4.b682b26170b0856e0a4cf51.html

 

Kontaktinformation Frentab
E-post: evlinge@frentab.se
Jourtelefon: 076-1132091 (vid akuta, brådskande ärenden).

Har ni några frågor under projektets gång är ni varmt välkomna att höra av er via mejl så svarar Frentab så snart de kan. Vid mer brådskande ärenden når ni dem på jourtelefonen.

Platschef: Harri Alponen

Arbetsledare: Anton Hagström

Vi på Frentab ser fram emot att genomföra denna VA-utbyggnad tillsammans med er!

–––

Glad sommar!
önskar Samfällighetens styrelse


läs mer

Kort vårbrev från Samfälligheten


Tack för insatsen på Evlingedagen!
Evlingedagen blev lyckad, med både väl utfört arbete och trevligt socialt samkväm. Bambabilen serverade hamburgare till det starka manskapet och bland annat stränderna har fått sig en genomgång inför sommarsäsongen. Styrelsen tackar alla för engagemanget!

Ingen Valborgsbrasa
Det är torrt i markerna och trots att vi har en ståtlig hög med ris att elda blir det ingen brasa i Evlinge på Valborg på grund av spridningsrisken.

Gamla latringroparna är ej i bruk
På ett par ställen runt om på våra allmänningar finns det gamla latringropar från 1800-talet. De är inte i bruk längre och där ska absolut ingenting dumpas längre.

Status stämmor
Både fastighetsägarföreningen och samfälligheten planerar stämmor till den 21 maj. Inkallelser är på gång och skickas ut inom den närmaste tiden.


Glad Valborg!

Samfällighetens styrelse,
genom sekreterare Rebecca


läs mer

Information om VA-projektet

Vi har förstått att det finns boende i området som har visat oro för placeringen av vissa pumpstationer och då särskilt med tanke på eventuella behov för bräddningar. Från föreningarnas håll vill vi informera och förhoppningsvis kunna svara på en del funderingar.

Om bräddningar
Att brädda pumpstationer är en säkerhetsfunktion, men också en absolut nödlösning. Pumpstationerna förbereds också för att luktreducering ska installeras. För att undvika bräddningar finns det digitala övervakningssystem som larmar. Det gör att andra åtgärder än bräddning kan sättas in tidigt, både via fjärranslutning och driftpersonal i beredskap. I pumpstationerna finns det en pump i reserv och vid behov beställs slamsugning. Vid vissa pumpstationer finns även bräddmagasin för ytterligare minska behovet av bräddning. Mer information om bräddning finns här.

Pumpstationerna i Evlinge
På bilden nedan syns pumpstationernas placering i området. Efter det kommer mer information om varje station.

Pumpstation 1

 • Godkänt bygglov finns.
 • Bräddmagasin** finns vilket ökar fördröjningstiden* från 2,5 timmar till 6 timmar
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 2

 • Bygglov ej sökt
 • Fördröjningstiden* är 2 timmar
 • Pumpstationen har hus

Pumpstation 3

 • Bygglov ej nödvändigt då pumpstationen ej har hus.
 • Fördröjningstiden* är 7 timmar

Pumpstation 4

 • Bygglov sökt.
 • Bräddmagasin** finns vilket ökar fördröjningstiden* från 3,5 timmar till 7 timmar
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 5

 • Bygglov ej sökt. Placeringen är inte satt ännu då projektering pågår.
 • Fördröjningstiden* är 2 timmar, denna kommer ökas efter att bräddmagasin** är projekterat.
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 6

 • Bygglov ej nödvändigt då pumpstationen ej har hus.
 • Fördröjningstiden* är 23 timmar

*Med fördröjningstid menas från tidpunkten då ett eventuellt haveri uppstår till det att nivån för nödbrädd är nådd.
**Med bräddmagasin menas en tank/rör som har möjlighet att öka ledningsnätets kapacitet vid eventuella driftstörningar.

Risk för fördröjningar
Kommunen har fått de tillstånd och servitut som med stor majoritet (85 procent av lämnade röster) röstades igenom på en extra stämma i Fastighetsägareföreningen 2019. Utöver dessa så behövs bygglov för de pumpstationer som har en byggnad. Störningar i den processen riskerar förstås att försvåra och försena projektet väsentligt.

 

Från styrelsernas håll finns självklart förståelse för oro, men vår förhoppning är att informationen kan ha rätat ut en del frågetecken. Den som undrar över någonting mer är välkommen att kontakta Tommy Johansson på Värmdö kommun, på mejl tommy.johansson@varmdo.se eller telefon 08–570 481 64.

Trevlig helg!
önskar styrelserna i Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen


läs mer

Vårens Evlingedag blir lördagen den 23/4 klockan 9:30
Vi ses i vanlig ordning nere vid Midsommarängen. Har du förslag på fix är det självklart välkommet med egna initiativ, annars fördelas uppgifter och arbetslag på plats. Förhoppningsvis kan Bambabilen göra ett återbesök och mätta hungriga arbetare halvvägs genom utfört värv.

Kort om VA-projektet
Ni har säkert märkt att det händer en del gällande VA-projektet. Etableringen vid fotbollsplanen kommer att vara bas för arbetet. Kommer man med bil till fotbollsplanen finns det en tillfällig liten snutt, söder om etableringen, där besökare kan parkera.

Vid infarten har anslagstavlan delvis monterats ner tillfälligt för anläggning av en pumpstation. Skylten återställs längre fram. (Och på tal om skyltar, Evlinge-skylten vid infarten ska Trafikverket ersätta, förmodligen dröjer det för att det har frusit fast.)

Från styrelsens sida kommer det inte rapporteras om VA-projektet annat än sporadiskt, eftersom det blir alldeles för omfattande att alltid hålla alla uppdaterade om allt. Om det är något specifikt du undrar över är det självklart bara att ta kontakt, men som regel är det kommunen och entreprenören som har bäst aktuell status.

Passar på att påminna om kommunens informationssajt och kontaktpersoner, som ni hittar här:

Blomsterängar
Innan vintern plöjdes två områden på fälten vid Midsommarängen och norra delen av Valborgsuddsvägen. De plöjda områdena ska bli blomsterängar för våra pollinerare, som enligt rapport från biodlare i närområdet har haft det väldigt tufft. Av samma anledning kommer inte vägrenarna klippas innan midsommar, liksom tidigare år. Det blir lite sämre sikt när växtligheten tar fart, men förhoppningsvis kan vi alla hålla farten nere i våra farkoster istället.

Underhåll av ekarnas miljö
Kommunen har ett projekt igång för att främja ekarnas miljö i och runt Evlinge, bland annat har de röjt ur vid den stora hästhagen vid Ygdes väg, mot Södra Evlinge båtklubb. Där ligger det också ett träd över promenadstigen som går längs hagens norra ände. Det har kommunen uppmärksammats på, så förhoppningsvis kan stammen flyttas och göra passagen lite enklare. Kommunen kommer att fortsätta se över ekarnas miljö i området.

Tjällossning och tillfälligt stopp för tungtrafik
Vi är inte riktigt där än, men vi passar på att påminna om att när tjällossningen kommer blir det tillfälligt stopp för tungtrafik på våra vägar. Det gäller inte de kommunala transporterna, sophämtning och dyl.

Sommartoaletter
Förra året var det en toalett inhyrd, i år kommer det tre stycken. Det tycks behövas … 🙂

Allt gott!

Samfällighetens styrelse,
genom sekreterare Rebecca Englund
(och ni når oss till exempel via vagevlinge@gmail.com)


läs mer

Årsstämmor den 21 maj

Hej grannar! Lite kort information från föreningarna:

Årsstämmor 2022
Samfällighetsföreningen och Fastighetsägarföreningen har beslutat att ha gemensamma (och något försenade) årsstämmor lördagen den 21 maj. Eftersom pandemiläget fortfarande är något osäkert är bedömningen att det är bäst att samlas utomhus, när vädret blivit något behagligare. Mer information och kallelser kommer längre fram i vår.

Infosida för VA-projektet
Passar på att påminna om att den som har funderingar kring VA-projektet kan läsa mer på kommunens webbplats, genom att klicka här. Där finns också kontaktpersoner hos kommunen och entreprenören.

Allt gott!
Styrelserna i Samfälligheten och Fastighetsägarföreningen


läs mer