Skriv in årsmötet i Din kalender redan nu. Observera att inskrivning måste hinnas med innan mötet öppnas. Inskrivning börjar 09:30.

Årsmötena för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen kommer att äga rum söndagen den 18 mars, med början kl. 10.00, i Hemmestaskolans matsal, adress Motionsvägen 4.

Tidsschema:

09:30-10.00: Inskrivning

10.00-11.00: Årsmöte Samfälligheten

11.00-11.15: Kaffepaus

11.15-12.00: Årsmöte Fastighetsägareföreningen

Om Samfällighetens möte skulle dra ut på tiden, kan eventuellt Fastighetsägareförenings möte skjutas upp något, förhoppningsvis dock inte till senare än 11.30.

Kallelse, inklusive årsredovisning, årsberättelse mm, är under utarbetande, för att skickas ut per post.

Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari för att kunna tas upp på stämman.


läs mer

Stuvsta Fastighets AB, som äger fastigheten Älvsby 1:12, i Urbergsvägens förlängning, har ansökt om plangodkännande för att bygga bostäder i området mellan Urbergsvägen och Fasanbacken. Värmdö kommun har frågat styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening om den har några synpunkter på denna ansökan. Styrelsen har, i sitt svar, betonat att eventuell byggnation bör ta hänsyn till områdets speciella kvaliteter, bl a med grönområden mellan bostäderna, behålls, och att trafiken på nuvarande Urbergsvägen begränsas under och efter byggnationen.

Sammanfattningsvis har styrelsen föreslagit att eventuella nya bostäder byggs enligt den ursprungliga plan som gjordes för Evlinge i sin helhet, att de utformas för att behålla områdets karaktär, och att en ny väganslutning görs till Evlingevägen, för att begränsa belastningen på nuvarande Urbergsvägen.

Beslut om plangodkännande väntas i mitten av September. Om plangodkännande meddelas, är nästa steg att Stuvsta Fastighets AB gör ett detaljerat förslag, för att ansöka om bygglov.

Kartan nedan, visar att det finns ett område i Urbergsvägens förlängning som var planerat att bebyggas samtidigt med de nuvarande bostadsfastigheterna. Detta genomfördes dock inte, och orsakerna till detta är fortfarande inte helt klara.

Urbergsvägen 9-24

Om bygglov lämnas för Älvsby 1:12, och området bebyggs, är det tänkt att det ska anslutas till kommunalt VA redan från början. Anslutningen avses  ske till samma vatten- och avloppsrör som kommer att behöva dras under Evlingevägen, om Kopparmora 2:224 bebyggs såsom planerat. Kopparmora 2:224 är en fastighet nära Saltarövägen, synlig från hållplatsen/parkeringen vid Evlingevägen, vilken också är föremål för bygglovsansökan. Den hör till Kopparmora Samfällighet, men kommer att behöva väganslutning till Evlingevägen.


läs mer

Värmdö kommun avslutar provtagningsärendet angående våra badplatser

Värmdö Kommun har meddelat att de inte kommer att begära ytterligare provtagningar, eftersom det i nuläget inte finns något som motiverar detta. Provtagningsärendet påbörjades 2015 efter att en medlem kontaktat kommunen med anledning av den stora skarvkoloni som häckar utanför Notholmen.

Evlinge samfällighetsförening har, i samarbete med fastighetsägareföreningen, gjort vattenprovtagningar på våra badplatser under de tre senaste somrarna – 2015, 2016 och 2017. Alla provtagningar, utom två på gamla badet, har visat att vattnet är tjänligt. De två avvikande proven klassades som tjänligt med anmärkning, vilket betyder att det går bra att bada där, men att mätvärdena är högre. Under 2016 gjordes en om-provtagning med två prover från det gamla och ett prov från det nya badet, främst för att spåra källan till de högre värdena på gamla badet. De nya proverna visade dock mycket små förekomster av de aktuella bakterierna.

Provtagningar sammanställning 2015-2017

Parameter Tjänligt Tjänligt m anm. Otjänligt Enhet
E-coli 0-99 100-999 >1000 MPN/100 ml
Intestinala enterokocker 0-99 100-299 >300 CFU/100 ml

För mer information om vattenprovtagning på badplatser, se http://www.blaflagg.org/wp-content/uploads/2016/04/Badvattenvagledning_HaV_v9.pdf

Styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

 


läs mer

Om tjuvar och om Evlingedagen

Vi har haft påhälsning av tjuvar på området (Lyckornas väg), så alla måste hjälpa till att ha koll på obekanta bilar o människor.

Evlingedagen är den 23/9. Vi hoppas på stort deltagande och samlas i Hinsaviken 9.30.

Hälsar styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening


läs mer

Samfälligheten har ordnat ett enkelt kanotställ vid Hinsaviken, där medlemmarna skulle kunna lägga kanoter sommartid, med enklare stöldskydd – exempelvis kedja. För närvarande får det betraktas som en försöksverksamhet. Intresserade ombeds kontakta Bertil Friman, tel 070-647 03 29.

Tanken  är att barn och ungdom, och vuxna förstås, lättare ska kunna göra paddelutflykter på sommaren. Som preliminär placering utsågs en yta mellan bryggan och sjösättningsplatsen, i Hinsaviken. Fördelen är bl a närhet till parkering, och till Båtklubbens vaktbod. Trädstammarna är tänkta att förses med båtringar, som kan användas för att låsa fast kanoterna med kedja.

Ett enkelt kanotställ, bestående av två trädstammar som vilar på två andra trädstammar, har uppförts för att komma igång med verksamheten.

Samfälligheten vill gärna få kontakt med kanotintresserade för att bedöma intresse och utveckla  säkerhetslösningar.

IMG_3906[1]

Styrelsen


läs mer

Badplatserna

 

Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Och hundarna har en egen strand vid Hinsavikens östra sida, längs promenadvägen mot Kopparmora-badet, där även tvåbenta får bada.


läs mer

Simskolan

Välkomna till den årliga simskolan vecka 29 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

Anmälan sker vid Badet kl. 11.00 söndagen den 16/7. Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle.

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år: kl. 10.00- 10.30

Simskola steg 1: för de som är helt nybörjare och skall lära sig simma 10.45-11.15

Simskola steg 2: för de som kan simma lite (ca 5 m) 11.30-12.00

Simskola steg 3: för dem som kan simma minst 25 meter 12.15-12.45.

Priset är: 550sek per barn. Om det är flera barn från samma familj så kostar det 500sek per barn.


läs mer

Midsommar på ängen vid Hinsaviken den 23 juni

Kl. 13.30 hoppas vi på stort deltagande för att hjälpas åt med att dekorerar midsommarstång, så ta gärna med blommar att dekorera med.

Kl. 14.00 börjar Spelmännen.

Glass till barnen, fiskdamm och pilkastning samt försäljning av glass.

 

Kvällen innan midsommarafton den 22 juni kl. 17.00

Kvällen innan midsommarafton träffas vi för att traditionsenligt löva stången och fixa i ordning för fiskdamm och pilkasting.


läs mer

Informationsfoldern  om Evlinge, som med post skickats ut till alla medlemmar, finns nu även tillgänglig elektroniskt. Följ denna länk:

Informationsfolder föreningar Evlinge maj 2017


läs mer

Styrelsesammansättningar

Styrelsesammansättningar och förtroendevalda 2018

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 2018
e-postadress: vagevlinge@gmail.com

Paul Bengtsson, 070-523 44 60, Ordförande
Bertil Friman, 070-647 03 29, Kassör
Monica Axelsson, 070-8323070, Sekreterare
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, Grönområde, väg, trädgrupp
Ulf Antfolk, 070-954 91 34, Underhåll byggnader, grönområde, trädgrupp
Peter Ahlm, 073-447 95 75, Framtidsfrågor, hemsida, e-post
Anna Hjelmstedt, 073-9876929, E-post, trädgrupp
Thomas Trädgårdh, 070-8889334, Väg & Mark

Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Lars-Göran Emanuelsson, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 2018
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com

Eva Karlsson Nordlöf 070-814 76 41, Ordförande
Lisa Löpare, Sekreterare
Daniel Rudberg , Kassör
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, Ordinarie
Peter Ahlm, 073-447 95 75, Suppleant
Roland Lindström, 070-715 61 01, Suppleant

Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Jan Trädgård, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant


läs mer

Vår traditionella Valborgseld

Fredrik Sjöstedt hälsar:

Hej alla glad på söndag så tänder vi brasan kl 20.00 vid Hinsaviken.
Jag skulle tycka att det vore kul om ni som kommer tar ton vid brasan. Det är inte svårt…

Varmt välkomna!


läs mer

Notholmen och skarv

Vi ser att skarven håller på att etablera sig på Notholmen.
Det vi boende på Evlinge kan göra för att förhindra detta, är att så mycket som möjligt vistas på ön.
Ta alltid en sväng ut till ön när du är ute och promenerar eller dylikt.

Styrelsen Samfälligheten

 

 


läs mer

Trädutglesning inom Evlinge

Nu fortsätter arbetet med trädutglesning inom Evlinge och vi följer Skogsstyrelsens rådgivning och anvisningar för bidrag. Vi har begärt in offerter från tre entreprenörer och beslutat vid styrelsemöte den 7 mars om entreprenören Trädfällning Allround i Stockholm AB.

Följande områden berörs; efter nya badet, stig och skog bakom midsommaräng samt Hinsavägen/Evlinge Skolväg. Arbetet kommer att börja i mitten på vecka 13. Hinsaviken blir uppsamlingsplatsen för virke.

Har du några frågor om detta skriv gärna till vår e-postadress: vagevlinge@gmail.com
eller ring Fredrik Sjöstedt 070 944 69 75.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Stämmoprotokoll 2017

Protokollen från föreningsstämma den 25 mars 2017 finns nu tillgängliga i huvudmenyn för respektive förening Samfällighet och Fastighet och här som en länk.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Stämmoprotokoll Samfällighet 25 mars 2017

Stämmoprotokoll Fastighet 25 mars 2017


läs mer

25 mars Föreningsstämma

Föreningsstämma lördagen den 25 mars 2017

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Lördagen den 25 mars med start kl. 10.00. Registreringen startar 09.30.
Plats. Hemmesta högstadieskolas matsal, Motionsvägen 4.

Kallelse och stämmohandlingar inför föreningsstämma har sänts ut till alla medlemmar med post den 20 februari.

Tyvärr har det blivit ett fel i tryckningen på dagordningen för Fastighetsägareföreningen. Här saknas punkterna 15, 16, 17, 18. I bifogade pdf-fil är dagordningen korrekt. Bilägger även första sidan till kallelse och korrekt dagordning.

Styrelserna ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Bilagor:
Stämmohandlingar Samfällighetsföreningen
Årsredovisning 2016 SF pdf

Stämmohandlingar Fastighetsägareföreningen
Årsredovisning 2016 FF pdf

Dagordning FF stämma 25 mars 2017

 

 


läs mer

föreningsstämma 25 mars 2017

Föreningsstämma lördagen den 25 mars 2017

I början på november informerade vi via hemsidan om att föreningsstämman blir den 25 mars 2017 och i samband med att information om motioner lades ut.
Stämmohandlingarna för båda föreningarna har skickats till tryckeriet och kommer att distribueras ut i månadsskiftet februari/mars. Samtidigt kommer handlingarna också att läggas ut på vår hemsida.

Notera gärna nu i din kalender:
Lördagen den 25 mars 2017 med start kl. 10.00. Registrering startar 09.30.

Styrelserna ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

 


läs mer

Är Du intresserad av styrelsearbete?

Valberedningen för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen söker Er som är intresserade av styrelseuppdrag inom Evlinges förvaltning, framtid och aktiviteter.

Du får arbeta tillsammans med väl sammansvetsade styrelser som ger dig
den erfarenhet och kunskap som styrelseuppdraget innebär.

Vill Du vara med och påverka inom Evlinge, kontakta Janne 072 702 55 25 eller
Lasse 070 328 27 40.

Valberedningen för Evlinge föreningar


läs mer

För att kunna informera medlemmarna om när ny information publiceras på hemsidan, håller vi nu på med att samla in E-post-adresser till de boende i Evlinge. Så här fungerar det:

1. Ni skickar ett mail till föreningens E-post-adress: vagevlinge@gmail.com, med Ert namn och Er adress i Evlinge (ytterligare kontaktinformation, t ex telefonnummer, är också välkommen och används i så fall bara om vi i styrelsen  skulle behöva kontakta en enskild medlem i något ärende).

2. Vi lägger in E-post-adressen i en adresslista som hör till hemsidan.

3. Ni får nu ett kort mail i samband med att ny information publiceras på föreningens hemsida.  Mailet innehåller rubriken till den nya informationen, och en länk till den fullständiga informationen.

4. Meddelandeservicen är automatisk och helt frivillig. Det går närsomhelst att avregistrera sig från den, med en enkel klickning.

Tryckta informationslappar har delats ut i en del av brevlådorna i Evlinge, men det kommer att dröja till efter jul och nyår innan alla lappar har delats ut.

 

 


läs mer

Viltvård inom Evlinge

Viltvård inom Evlinge juli-december 2016

I bifogade länk är en rapport från viltvårdare Olov Sundström, Evlinge

Styrelsen Fastighetsägareföreningen

viltvard-i-evlinge-under-andra-halften-av-2016


läs mer

Nyinflyttad och boende på Evlinge!

Nyinflyttad och boende på Evlinge!

Ett informationshäfte har tagits fram och riktar sig särskilt till nyinflyttade till Evlinge.

Övrig information är gällande regler inom Samfälligheten som också finns utlagt i huvudmenyn under Samfälligheten här på vår hemsida.

Även viss information behöver vi få in från dig som flyttar från Evlinge.

Se hela informationshäftet i bifogade länk.
information-nyinflyttade-2016-for-hemsida

Styrelsen Samfälligheten


läs mer