Lördagen den 26 september genomfördes årets försenade föreningsstämma, under andra former än vanligt. På grund av Covid-19 hölls mötet utomhus, på midsommarängen. Vädergudarna hade utlovat regn precis vid tiden för stämman, men regnet uteblev. 45 medlemmar röstade via ombud, och 18, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:
Stämmoprotokoll-Samfällighet-26-sept-2020

En uppmärksam medlem noterade att antalet fastigheter med andelstal 3 angavs till 101, men endast 100 fastighetsbeteckningar kunde återfinnas i tillhörande lista på sidan 9 i kallelsen.

Orsaken var att Älvsby 1:49, saknades i den tryckta listan. Den finns dock med i den utskrivna debetlängden som fanns framlagd på stämman.

Antalet 101 stämmer alltså, liksom summa debiterad avgift för fastigheter med andelstal 3,  151 500 kronor.

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen återfinns under menyalternativet ”Samfällighetsföreningen”.

 

 


läs mer

Evlingedagen lördag 19/9 kl. 10

Samfällighetens styrelse har efter senaste styrelsemötet beslutat att höstens Evlingedag genomförs lördagen den 19 september klockan 10–15.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och göra fint i området – samtidigt som det är viktigt att vi tänker på att följa myndigheternas rekommendationer och hålla avstånd till varandra. 

De som kan och vill vara med samlas vid midsommarängen. Det gör ingenting om man inte kommer prick klockan 10, utan det är bara bra om vi sprider ut oss lite i dessa tider. Arbetsuppgifter fördelas på plats och någon enklare mat kommer att finnas till lunch. 

Väl mött!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Värmdö kommun har skapat en informationssida  för projektet som hanterar utbyggnad och kommunalt vatten och avlopp (VA) i Evlinge.

På denna sida hittar du senaste nytt om projektet samt kontaktinformation till kommunen.

>> Länk till Värmdö kommuns informationssida VA <<

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Fastighetsägarföreningen


läs mer

Årets ordinarie stämma är nu hållen via poströstning, glädjande nog med ett deltagande som inte är sämre än under en ordinarie fysisk stämma. Ett gott betyg till er som deltagit och de som organiserat det hela. Bra gjort denna konstiga vår!

Protokollet för stämma 2020 hittar du under rubriken Fastighetsägarföreningen.

Simskolan och midsommarfirandet ställdes in  i år, förstås med hänvisning till coronasmittan. Framsidan på det myntet är att årsavgiften inte behöver höjas utan hålls oförändrad.

Det är en del förändringar i styrelsen beroende på migration. Eva Karlsson Nordlöf avsäger sig omval och Anna Hjelmstedt har avgått från styrelsen under våren 2020, båda på grund av flytt. Vi tackar Eva och Anna för deras insatser för området under de gångna åren.

Styrelsen består nu av Thomas Karlsson (ordförande), Daniel Rudberg, Lisa Löpare och Fredrik Sjöstedt. Suppleanter är Peter Ahlm och Rickard Magnusson. Vi uppdaterar kontaktinformationen på hemsidan så snart vi haft vårt första möte.

Projekteringen gällande VA i området är påbörjad. Kommunen har skapat en infosida där de lämnar information om förutsättningarna för och utvecklingen av projektet. Ni kan nå sidan via länken nedan.

Länk till Värmdö kommuns informationssida för Evlinge VA

Sommarhälsningar från Fastighetsägareföreningen 

 


läs mer

Evlingedagen, som var planerad till den 25 april, ställs in för att undvika smittspridning av Covid-19-viruset.

Bästa hälsningar från Styrelsen.


läs mer

Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen har gemensamt beslutat att flytta fram våra årsstämmor ca 2 månader pga det rådande läget med COVID-19.

Information skickas ut per papperspost till samtliga fastighetsägare (postmottagare/na).

Stadgarna säger att stämma ska hållas senast under mars månad, men under rådande omständigheter har styrelserna beslutat att skjuta fram oavsett av säkerhetsskäl.

Vi kommer att uppdatera med status och nytt datum här på hemsidan. Givetvis skickas ny kallelse ut via papperspost enligt stadgarna.

Får du inte denna information skickad till din epost? Kolla skräpposten och anmäl din epostadress till någon av våra epostadresser:

fastighetevlinge@gmail.com eller vagevlinge@gmail.com

Bästa hälsningar
Styrelserna för respektive förening


läs mer

I kallelsen som skickades ut och som publicerades på hemsidan, insmög sig ett fel angående föreslagna datum för Evlinge-dagarna.

Här följer de korrekta datum som är till förslag på stämman.

Vår: Lördagen den 25 april.

Höst: Lördagen den 5 september.

Hälsningar från Samfällighetens styrelse


läs mer

Lördagen den 21 mars genomförs årets stämmor för Samfällighets- respektive Fastighetsägarföreningen

Notera att vi har ny lokal i år – Ösbyskolans matsal, Ösby skolväg 4, Gustavsberg.

Kallelsen med handlingar har skickats ut via brevpost.

Du kan ladda ner Fastighetsägarföreningens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Fastighetsägarföreningen

Du kan ladda ner Samfällighetens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Samfälligheten

Tider: 

0930 – Registreringen öppnar
1000-1100 Stämma Samfällighetsföreningen
1100-1200 Stämma Fastighetsägarföreningen

Välkomna önskar styrelserna för respektive förening

 


läs mer

Kommunalt VA – vad händer nu?

Efter vår extra stämma den 22 oktober 2019, där en kraftig majoritet röstade för ett tidigareläggande av projektering och planering för indragning av kommunalt VA har följande hänt….

Styrelsen återkopplade resultatet från stämman till vår kontaktperson vid Värmdö Kommun, Elisabeth Nyberg. Svar från kommunen har inkommit med följande information:

”Nästa steg för kommunen är att avropa de som ska projektera i området, alltså titta på hur och var ledningar och pumpstationer ska läggas. När de har tagit fram ett förslag tar projektledaren kontakt med er.” 

Styrelsen kommer att träffa kommunen i frågan minst 1 gång före vår ordinarie stämma i mars 2020.

Vi kommer också löpande att uppdatera status här på hemsidan, samt länka till information på kommunens hemsida.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Värmdö Fastighetsägarförening


läs mer

Protokollet från vår extra stämma finns nu tillgängligt på vår hemsida via rubriken ”Fastighetsägareföreningen”.

Använd gärna denna länk:
http://www.evlinge.com/fastighetsagarforeningen/

Med vänlig hälsning
Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening via sekreterare Lisa Löpare


läs mer

Vi i styrelsen vill rikta ett tack till alla som har deltagit på informationsmötet och vår extra stämma.

Även om vi som medlemmar inte delar samma åsikt i frågan om tidigareläggandet av vatten och avlopp i området har vi alla visat att vi respekterar varandra på våra möten.

Vi tackar för alla frågor och åsikter då det är en förutsättning för att vi som grannar och förening ska fungera även i framtiden.

Vi vill även i fortsättningen diskutera hur vi kan förvalta och utveckla vårt område. Vi har ett helt unikt område, med tillgången till våra stränder för oss alla och de stora grönområden vi förfogar över. Även om vi fortfarande ligger perifert i relation till Stockholm så kommer vårt område påverkas både av utökad inflyttning, teknisk utveckling och hur vi som individer vill bo och utvecklas.

Vi i styrelsen välkomnar alla idéer och tankar för framtiden.

Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen informera om hur arbetet med kommunen fortlöper. Vi har fått acceptans för utkomsten från vår extra stämma och väntar nu på att kommunens interna arbeten ska komma igång.

Vi använder vår hemsida som informationskanal även i fortsättning.

Väl mött och återigen ett stort tack till alla.

Styrelsen Värmdö Evlinge Fastighetsägare förening


läs mer

För kännedom, vi har idag fått in följande information via epost från Värmdö Kommun.

Vid vår extra stämma imorgon 22/10 kommer vi att inleda med förtydliganden och klargöranden om information som har publicerats på vår hemsida och vid vårt informationsmöte den 2/10.

De punkter som ligger för beslut vid extra stämman är desamma som Värmdö Kommun i sitt brevsvar till VE Fastighetsägarförening per 2018-12-20 föreslagit till beslut av medlemmarna. Se kommunens hemsida via länken –

https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/475582?agendaItemId=204573

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening

Från ordföranden Tekniska nämnden, mottaget via epost 2019-10-21: 

”Hej!

Jag är ordförande i Tekniska nämnden, som är ansvarig för utbyggnad och drift av vatten och avlopp. Jag har läst på er hemsida om information om VA till Evlinge, och måste tyvärr upplysa om att en del av informationen ni har på sidan inte är korrekt.

Det har inte uppstått något tryck tekniska nämnden från fastighetsägareföreningar som undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Det är endast en förening som ansökt (och utöver det enskilda fastigheter som angränsar till verksamhetsområdet).

Vidare finns det ingen risk att ert område kommer prioriteras ned ifall andra områden ansöker om att få en tidigarelagd anslutning utan tillhörande detaljplan. För det första är vi från kommunens sida restriktiva med att bevilja en anslutning under de omständigheterna, och för det andra så ser vi under de omständigheterna till att genomföra flera projekt parallellt (vi har den kapaciteten på VA-enheten, och kostnaden täcks av anslutningsavgifterna).

Om ni väljer att ansöka om VA innan kommunen börjar med arbete med detaljplan så måste frågan var VA-ledningar dras lösas med avtal om rätt att lägga ledningar och pumpstationer på föreningens mark. Om det är nödvändigt kan man även behöva lösa frågor om inlösen av mark på frivillig väg. När frågor om ledningsdragning är klara behöver man även göra lantmäteriförrättning om ledningsrätten. Många av de här frågorna är enklare att hantera i samband med ett planarbete.

Jag skulle uppskatta om ni kunde delge era medlemmar denna information som ett komplement till den felaktiga informationen på er hemsida snarast.

Allt gott! /Filip Joelsson, Grönt kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden”

 


läs mer

Ny information gällande vatten och avlopp i Evlinge

Den 1 oktober hölls ett informationsmöte i Hemmesta skola med representanter från Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening och Värmdö kommun.   Den 10 oktober nåddes styrelsen av ny information från Lars-Erik Alversjö som är ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kommunfullmäktiges ordförande. Informationen har bäring på konsekvenserna av att avstå från en tidigarelagd anslutning så VE Fastighetsägareförenings styrelse anser att det är viktigt att informationen kommer ut till fastighetsägarna inför den extra stämma som hålls den 22 oktober. Därför har vi skyndsamt lagt ut den på hemsidan och vi kommer också att informera om det på stämman.

Fler områden ansöker om ”frivillig” anslutning

Det har uppstått ett tryck i tekniska nämnden från cirka åtta fastighetsägareföreningar på Värmdö som i likhet med oss undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Vårt beslut ligger förstås fast om det blir ja på stämman men tidpunkten för den ”tvingande” anslutningen kommer sannolikt att senareläggas med 5-10 år eftersom dessa områden då tas före Evlinge. Vid ett nej så handlar det alltså inte om att anslutningen kommer om cirka 10 år utan snarare om 15-20 år.

Större kostnader för privata avlopp

Det är också tydligare att kraven är på väg att skärpas beträffande den typ av avloppslösningar som finns i området idag. Med så lång tid till anslutning som 15-20 år så blir det miljöinspektioner och de flesta kommer att få göra om sina anläggningar. Den nya standarden är dyrare och kostnader i storleksordningen 150 000 kr är sannolika. För dessa kostnader finns inga uppskov eller lån från kommunen så enskilda fastighetsägare kan hamna i en trängd situation.

Information från Värmdö Evlinge Samfällighetsförening

”VE Samfällighetsförening har ingen oro för vare sig ekonomi eller standard på genomförande och återställande av vårt vägnät om Fastighetsägareföreningen går vidare med att tidigarelägga VA och vatten i området.

Skulle beslutet bli att vänta på att kommunen själva driver frågan i detaljplansförfarande så ser VE Samfällighetsförening att det ligger så långt i framtiden att vi i dagsläget inte kan bedöma vilka praktiska och därmed ekonomiska följder det har.”

Påminnelse om fullmakter

Om ni är flera fastighetsägare så måste enligt stadgarna den/de som inte är närvarande på stämman ha givit den som går dit fullmakt att rösta. Annars förloras rösträtten för den fastigheten.

Påminnelse om medlemsavgift Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening

För att få rösträtt på stämman måste medlemsavgiften för 2019 vara betald. Vi kommer att pricka av deltagarna mot vår förteckning över betalande medlemmar. För närvarande så är det enligt våra noteringar 39 fastigheter som inte betalat. Om du inte betalt för i år och vill rösta så betala in 450 kr. Ange fastighetsbeteckningen (exempelvis VE 1-10 eller Älvsby 1-14) i meddelandefältet så hittar vi er i våra listor och markerar er som röstberättigade. Betalningen måste vara inkommen till föreningen före stämman.

Det går bra att betala till:
Bankgiro:       5139-8642
Swish:              123 483 6524

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening

 

 

 


läs mer

Information om VA och extra stämma

Vatten och avlopp i Evlinge

Som styrelsen informerade om efter den ordinarie föreningsstämman den 17 mars så har kontakt tagits med Värmdö Kommun för att undersöka möjligheterna att tidigarelägga utbyggnad och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Sammanställd information till samtliga fastighetsägare (skickat till fakturamottagare) är på väg ut via brev, vi räknar med att det landar i era brevlådor under denna vecka.

Den 1 oktober kl 1800-2000 bjuds alla in till informationsmöte i Hemmesta skola, där kommer Fastighetsägarföreningen berätta om arbetet kring frågan att tidigarelägga anläggning och inkoppling av kommunalt VA. Värmdö kommun deltar med representanter för att svara på frågor m.m.

Den 22 oktober kl 1800-2000 genomförs extra stämma inom Fastighetsägarföreningen, i Hemmesta skola.

Du hittar utskickade dokument här:

190914 Inbjudan till Informationsmöte VA FINAL v2

190915 Kallelse extra stämma 2019 FINAL

190916 VEFF Information om kommunalt VA FINAL v2

I dokumentet refereras till Värmdö Kommuns hemsida, använd denna länk: 
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp.4.115cfd7a141efb9d7f04bd.html

Broschyr med information från Värmdö Kommun:

Broschyr PFO del 2 – Utbyggnad

Med vänlig hälsning
Styrelsen för V-E Fastighetsägarförening

 


läs mer

Evlingedagen 28:de september

Så var det dags för Evlingedagen som denna gång infaller lördagen den 28:de september.

Vi träffas, som vanligt, vid Midsommarbodarna kl: 09:30.

Vi i Samfälligheten har lite idéer om vilka områden vi kan koncentrera oss på men det finns utrymme för önskemål. Om önskemål finns tas detta upp vid samlingen på själva dagen kl: 09:30.

Vid lunchtid samlas vi åter vid Midsommarbodarna för gemensam lunch.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och bidra till att vårt vackra Evlinge blir höststädat och redo för vintern!

Varmt välkomna hälsar Vägföreningen/Samfälligheten,


läs mer

Hur ligger vi till? Återkoppling till tidigare utskickad information samt information efter stämman i våras…

Styrelsen arbetar med Värmdö kommun och anlitad advokat för att säkerställa att hanteringen av frågan att tidigarelägga kommunalt VA sker i enlighet med de krav och regler som gäller. Vi är försenade mot tidigare kommunicerad tidplan pga semesterperioden. I skrivande stund är vi klara med utkast till information att skicka ut till alla fastighetsägare.

Informationen kommer att skickas tillsammans med kallelse till informationsmöte där Värmdö Kommun deltar, samt en extra stämma för beslut i frågan. Vi räknar med att detta landar i era brevlådor under första veckan i september.

Har du frågor kring detta kontakta någon av oss i styrelsen för vidare information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för V-E Fastighetsägarförening


läs mer

Angående byggnation Kopparmora 2:224

Fastighetsägarföreningen samverkar med Samfällighetsföreningen i Kopparmora Norra angående denna fråga.

VEFF som förening avser inte att lämna några synpunkter i frågan under samrådsförfarande. Detta med anledning av att vi inte är sakägare i frågan. Marken som planeras för byggnation samt kringliggande väg och område ingår inte vår ägo.

Du som enskild fastighetsägare kan ge din feedback direkt till Värmdö Kommun, samrådstiden är förlängd till 2019-09-14.

För mer information läs på kommunens hemsida:  -> klicka här för att komma rätt <-

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening


läs mer

Simskola 2019 vecka 30

Påminnelse om vår simskola vecka 30 vid Nya badet!

För dig som bor på Evlinge….

Anmälan sker vid Nya badet (mittemot varvet) kl. 11.00 söndagen den 21/7 2019. Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle.
Kontaktinformation: skoggunilla@hotmail.com eller mobilnr 070 441 02 17

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år:
kl. 10.00-10.30 med förälder i vattnet
Simskola steg 1:
kl. 10.45-11.15 för de som är helt nybörjare och ska lära sig simma från ca 5 år
Simskola steg 2:
kl. 11.30-12.00 för de som kan simma lite minst 10 meter
Simskola steg 3:
kl. 12.15-12.45 för dem som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning

Lördagen 27 juli kl. 13.00
är alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter, ingen föranmälan krävs, märket kostar 75 kr.

Simundervisningen pågår varje dag v 30. Notera att badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång.

Avslutning söndagen den 28/7 med diplomutdelning, saft och bullar mm.

Kostnader
500 kr per barn, betalning endast via Swish. Alla simmärken som barnen tar under veckan ingår i priset. Swish nr: 123 483 65 24
Information om simskolan finns också på våra anslagstavlor och vid baden.

Välkomna önskar vi!

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening och Gunilla Skoog


läs mer

Vatten och Avlopp i Evlinge

Återkoppling till den information som redovisades i verksamhetsberättelsen och efter ordinarie stämma, om vår förfrågan om att möjligen tidigarelägga kommunalt vatten och avlopp i området.

Dialog förs med Värmdö kommun om hur vi ska fatta beslut om eventuell tidigare läggande av kommunalt VA i Evlinge. Vi har även anlitat en egen jurist, så att oavsett utfallet av medlemmars och fastighetsägares önskan så ska beslutet ske korrekt.

Vi planera med att komma med skriftlig information till samtliga fastighetsägare under juli samt att vi planerar för ett informationsmöte tillsammans med kommunen i mitten/slutet augusti. I dagsläget vet vi att kommunen önskar att vi har en extra föreningsstämma i Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening, den kommer att ske efter informationsmötet.

Sommarboule och grillplatser

Använd boulebanan vid Hinsaviken, ta med kompisar och lite fika eller varför inte grilla på grillen. Det finns picknick bänkar med bord att sitta vid. Ta med egna bouleklot.

Fotbollsplan

Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Våra skarvar

Vi sitter idag med i en arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och det finns möjlighet att vi kommer att bil en observations- och försöksplats för begränsningen av skarven. Mera information när arbetsgruppen kommit till förslag och eventuella åtgärder i vårt närområde.

Granbarkborren

Vi ber alla att hålla sina granar under uppsikt samt att gärna titta lite extra när ni är ute i skog och mark i vårt närområde. Läs gärna mera på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre.

Badplatser

Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad

Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Simskola

Dags för den årliga simskolan vecka 30 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Simlärare är Gunilla Skog som vid tidigare år. Vi önskar alla varmt välkommen!

Anmälan sker vid Badet kl. 11.00 söndagen den 21/7.
Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle, skoggunilla@hotmail.com, tel: 070 441 02 17

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år: kl. 10.00- 10.30 (med förälder i vattnet)

Simskola steg 1: för de som är helt nybörjare och skall lära sig simma 10.45-11.15 (från ca 5 år)

Simskola steg 2: för de som kan simma lite minst 10 meter 11.30-12.00

Simskola steg 3: för dem som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning 12.15-12.45.

Lördagen 27 juli kl. 13.00 är alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter, ingen föranmälan krävs, märket kostar 75 kr.

Priset är: 500 kr per barn, betalning endast via Swish alla simmärken som barnen tar under veckan ingår i priset. Swish nr: 123 483 65 24

Simundervisningen pågår varje dag v 30 utom söndagen. Då är det avslutning med diplomutdelning, saft och bullar mm.

Information om simskolan kommer också finnas på vår hemsida, anslagstavlor och vid baden.

 

Vi önskar er alla en härlig sommar!

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening.


läs mer

Tider för Midsommarfirande 2019

Torsdag 20/6 kl 18.00 – Nu lövar vi midsommarstången!

Samling vid flaggstången på midsommarängen…  vi behöver många som hjälper till så varför inte ta en picnic-korg och komma ner en stund!

Midsommarafton 21/6 kl 14.00-16.00 – nu firar vi!

Kl 14.00 samlas vi vid midsommarstången och klär den med blommor, plocka på vägen och ta med.

Spelmän finns på plats för underhållning och dans, vi öppnar cafét samt lotterier m.m. Dansen startar så fort midsommarstången är på plats.

Kl 16.00 avrundar vi för detta år.

Varmt välkomna!
Styrelsen Fastighetsägarföreningen genom Lisa Löpare

 


läs mer