Samfällighetsföreningen


Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Värmdö-Evlinge ga:2. Förvaltningen innefattar underhåll och skötsel av områdets vägar (15,2 km väg), grönområden (145,9 ha, mark 92,4 ha och vatten 53,5 ha), allmänna brunnar, p-platser och vägtrummor. Detta enligt Lantmäteriverkets Anläggningsbeslut daterat 2000-02-22 gällande gemensamhetsanläggning Värmdö-Evlinge ga:2. Samfällighetsföreningen består av 349 fastighetsägare.

VägunderhållSommar- och vintervägunderhållet utförs av kontrakterade entreprenörer och styrelsens vägansvarig och vägfogdar. Årligen träffas avtal om snöröjning, barmarksunderhåll, dikesklippning. Notholmsbryggan ingår i vägnätet.

GrönområdenDen del av stamfastigheten Värmdö-Evlinge 9:1, 1:63, 6:98 och del av Värmdö-Evlinge 11:1 samt Älvsby 1:12 som inte upplåts för brunnar, parkering eller väg, är grönområden (ängar, skog, gångstigar) och förvaltas av Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening.

Ägarskap inom grönområden
Värmdö-Evlinge 9:1, 1:63 och 6:98 ägs av Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening.

Älvsby 1:12 ägs av Stuvsta Fastighetsbolag, Läroverksvägen 27 Lidingö.

Regler för Samfälligheten

Informationsfolder föreningar Evlinge maj 2017

Regler-för-samfälligheten-ändrad-20161111

Regler-för-tunga-transporter-ändrad-20161111

Regler-för-trädavverkning-ändrad-20161111


Kontaktinfo till styrelsen

Styrelsesammansättning Samfällighet 2020

Bankgiro

5139-8659

Stadgar

Stadgar registrerade LMV juni 2014

2022

Årsredovisning SF 2021

Revisionsberättelse SF 2021

Stämmoprotokoll SF 21-maj-2022

2021

Stammoprotokoll-Samfallighet-29-maj-2021

Årsredovisning 2020 SF

Revisionsberättelse 2020 SF medlemsrevisor

2020

Stämmoprotokoll-Samfällighet-26-sept-2020

Årsredovisning 2019 SF

2019

Stämmoprotokoll-Samfällighet-17-mars-2019
Not angående årsredovisning i FF och SF
Årsredovisning 2018 SF

2018

Stämmoprotokoll-Samfälllighet-18-mars-2018

2017

Stämmoprotokoll Samfällighet 25 mars 2017
Årsredovisning 2016 SF pdf

2016
Stämmoprotokoll Samfällighet mars 2016
Förvaltningsberättelse 2015 Samfälligheten

2015
Protokoll Årsstämma Samfällighetsföreningen 2015
Underhålls- och förnyelseplan 2014-2018
Årsredovisning Samfälligheten 2014
Anläggningsbeslut 2000-02-22
Evlinge karta anläggningsbeslut 2000-02-22

2014 och äldre dokument

Protokoll Årsmöte Vägföreningen 2014
Verksamhetsberättelse VF 2013
Rapport från styrelsen SF september 2014
Rapport från styrelsen SF apr-jun 2014
Skogsstyrelsen-fältbesök-februari-2014
Motioner hastighetsdämpande åtgärder sammanställning 2014
Notholmsbryggan historik och tillhör V-E Samfällighetsförening
Styrelseinformation 2013 VF
 Sammandrag protokoll VF sep 2013 – jan 2014
Underskrivet protokoll EVVF 2013