Aktivitet på Evlingevägen

Aktivitet på Evlingevägen

Styrelsen i Samfälligheten vill här lämna information om aktiviteten vid Evlingevägens infart.
Kopparmora Fastighets AB är ägare till fastigheten Kopparmora 2:224.
Värmdö Kommun har godkänt ansökan om marklov, schaktning och uppsättning stängsel.
Området ska bli en plan yta och vissa kanter ska stängslas där det finns risk vid bergschakt.
Enligt Värmdö kommun finns ingen ansökan om bygglov för industri eller bostäder.
Vi ser i dagsläget vissa skador på Evlingevägen samt att parkeringsplatsen används.
Vi har kontakt med lantmätare på Lantmäteriet för att komma fram till en rimlig slitageavgift för Evlingevägen och för användandet av parkeringsplatsen. Utdebitering sker därefter till Kopparmora Fastighets AB.
Styrelsen i Samfällighetsförening bevakar ärendet.
Kontakta gärna Värmdö kommun om du önskar ytterligare information.

Styrelsen Samfällighetsföreningen