Information om VA-projektet

Provtagning
Frentab håller på med provtagning av marken i alla etapper för tillfället ifall någon undrar vad som är i görningen med alla gropar.
Ifall olyckan skulle vara framme och en kabel grävs av, då felanmäler Frentab detta och informerar berörda fastigheter. Vattenfall kommer som regel ut inom ett par timmar för att åtgärda felet.

Status vägarbete
Arbetet fortlöper på Evlinge skolväg ner mot Evlingevägen. När de tagit sig ner till Evlingevägen arbetas det igen i området längs Evlinge skolväg. Under vecka 25 påbörjas förberedande arbete på Minkvägen.

Sommaruppehåll
Under veckorna 29, 30 och 31 har arbetet sommaruppehåll. Under uppehållet görs vägar under arbete farbara för biltrafik om möjligt, för att underlätta för boende.

Sprängarbeten
Evlinge består till stor del av berg, vilket innebär att det kommer bli en hel del sprängning i samband med VA-utbyggnaden. Vid sprängningsarbeten kommer vissa hus att förses med vibrationsmätare som mäter markvibrationerna. På grund av den tryckvåg som uppstår vid sprängning kan vibrationerna ibland upplevas som större än vad de egentligen är.

Framkomlighet och parkering
Framkomligheten i området kommer att påverkas allt eftersom arbetet fortskrider. Eftersom arbete på återvändsgator enbart kan bedrivas från ett håll kommer fastighetsägare med infart från återvändsgata påverkas mer än de fastighetsägare med infart från genomfartsgata. På en del återvändsgator finns plats och möjlighet för tillfälliga vägar vilket kommer underlätta både för boende och de som utför arbetet.
Under projektets gång kommer Frentab att göra i ordning parkeringsplatser i området, men då det i anslutning till vissa gator är ont om ytor rekommenderar vi att ni grannar där det är trångt pratar ihop er för att se över vilka möjligheter som finns när det kommer till att låna parkeringsplats av varandra. Mer information kring parkering och framkomlighet skickas ut i ett mejl i samband med uppstart av arbete på ny gata.

Säkerhet
När du som gående ska passera arbetsplatsen och våra fordon är det viktigt att du är mycket uppmärksam. Vi ser gärna att du väntar tills du har fått ögonkontakt med våra maskinister och lastbilschaufförer innan du passerar. Försök aldrig passera en maskin eller lastbil som är i rörelse vid trånga ytor, utan vänta tills ni fått ögonkontakt och/eller blivit framvinkade. Allt som oftast har vi anläggare som står ute i schakten och vi hjälper mer än gärna till för att ni ska kunna ta er fram så säkert och så snabbt som möjligt.
Ta gärna kontakt med dem därute och ställ frågor om ni undrar över något!

Arbete i vägområde
I takt med att vi arbetar oss fram genom området kommer det på många ställen behöva röja träd, sly och grenar som sträcker sig in på vägområdet och arbetsområdet. Om det av någon anledning skulle behöva göras en åtgärd inne på en privat fastighet gör Frentab givetvis detta i samråd med berörd fastighetsägare.

 

Kommunens VA-sajt
Information om projektet från Värmdö kommun finns att hitta på: https://www.varmdo.se/
För att komma till projektet går ni in på: Bygga bo och miljö > Vatten och avlopp > Kommunalt vatten och avlopp > Utbyggnad av kommunalt VA > VAprojekt-PFO Evlinge
Eller klicka här: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/varmdolandet/vaprojektevlinge.4.b682b26170b0856e0a4cf51.html

 

Kontaktinformation Frentab
E-post: evlinge@frentab.se
Jourtelefon: 076-1132091 (vid akuta, brådskande ärenden).

Har ni några frågor under projektets gång är ni varmt välkomna att höra av er via mejl så svarar Frentab så snart de kan. Vid mer brådskande ärenden når ni dem på jourtelefonen.

Platschef: Harri Alponen

Arbetsledare: Anton Hagström

Vi på Frentab ser fram emot att genomföra denna VA-utbyggnad tillsammans med er!

–––

Glad sommar!
önskar Samfällighetens styrelse