Vad gäller när det kommer till buller?

Text hämtad från Värmdö Kommuns hemsida:

Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Det kan komma från trafik, industrier, fjärrvärme och olika hantverks- och handelsverksamheter. Buller mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal ligger på ca 60 dB och smärtgränsen ligger på cirka 130 dB.

Verksamhetsbuller

Det är alltid den som orsakar bullret som är ansvarig för att undersöka och minska bullerstörningar. En verksamhet eller motsvarande som orsakar ett buller ska därför alltid kunna svara på frågor om dess bullerpåverkan.

Kringboende som störs av buller och som upplever sig inte få svar på sina frågor från verksamheten kan kontakta bygg- och miljöavdelningen. Om bullret från verksamheten överskrider gällande riktvärde kan kommunen ställa krav på att fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder.

Riktvärden för buller

  • Varaktigt inomhusbuller – 30 dB
  • Kortvarigt buller – 45 dB
  • Motorbuller vid bostäder – max 60 dB (kl. 22:00–07:00 ska det vara tyst)
  • Byggbuller inomhus – max 45 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
  • Byggbuller utomhus – max 70 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
  • Trafikbuller inomhus – 30 dB
  • Trafikbuller utomhus – vid fasad för ny bebyggelse gäller 60 dB, 55 dB för hus byggda åren 1997-2015 och 65 dB för hus byggda innan 1997.