Samfällighetsföreningen


Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Värmdö-Evlinge ga:2. Förvaltningen innefattar underhåll och skötsel av områdets vägar (15,2 km väg), grönområden (145,9 ha, mark 92,4 ha och vatten 53,5 ha), allmänna brunnar, p-platser och vägtrummor. Detta enligt Lantmäteriverkets Anläggningsbeslut daterat 2000-02-22 gällande gemensamhetsanläggning Värmdö-Evlinge ga:2. Samfällighetsföreningen består av 349 fastighetsägare.

VägunderhållSommar- och vintervägunderhållet utförs av kontrakterade entreprenörer och styrelsens vägansvarig och vägfogdar. Årligen träffas avtal om snöröjning, barmarksunderhåll, dikesklippning. Notholmsbryggan ingår i vägnätet.

GrönområdenDen del av stamfastigheten Värmdö-Evlinge 9:1, 1:63, 6:98 och del av Värmdö-Evlinge 11:1 samt Älvsby 1:12 som inte upplåts för brunnar, parkering eller väg, är grönområden (ängar, skog, gångstigar) och förvaltas av Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening.

Ägarskap inom grönområden
Värmdö-Evlinge 9:1, 1:63 och 6:98 ägs av Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening.

Älvsby 1:12 ägs av Stuvsta Fastighetsbolag, Läroverksvägen 27 Lidingö.

Regler för Samfälligheten

Informationsfolder föreningar Evlinge maj 2017

Regler-för-samfälligheten-ändrad-20161111

Regler-för-tunga-transporter-ändrad-20161111

Regler-för-trädavverkning-ändrad-20161111


Kontaktinfo samt styrelsesammansättning

Styrelsesammansättningar och förtroendevalda 2024 VESF

 

Bankgiro

5139-8659

Stadgar

Stadgar registrerade LMV juni 2014

2024

VESF Stämmoprotokoll 20240324

VESF Årsredovisning 2023 och kallelse till stämma 2024

VESF Revisionsberättelse 2023

2023

VESF Stämmoprotokoll 20230326

VESF Kallelse till stämma 2023

VESF Årsredovisning 2022

VESF Fullmakt stämma 2023

2022

Årsredovisning SF 2021

Revisionsberättelse SF 2021

Stämmoprotokoll SF 21-maj-2022

2021

Stammoprotokoll-Samfallighet-29-maj-2021

Årsredovisning 2020 SF

Revisionsberättelse 2020 SF medlemsrevisor

2020

Stämmoprotokoll-Samfällighet-26-sept-2020

Årsredovisning 2019 SF

2019

Stämmoprotokoll-Samfällighet-17-mars-2019
Not angående årsredovisning i FF och SF
Årsredovisning 2018 SF

2018

Stämmoprotokoll-Samfälllighet-18-mars-2018

2017

Stämmoprotokoll Samfällighet 25 mars 2017
Årsredovisning 2016 SF pdf

2016
Stämmoprotokoll Samfällighet mars 2016
Förvaltningsberättelse 2015 Samfälligheten

2015
Protokoll Årsstämma Samfällighetsföreningen 2015
Underhålls- och förnyelseplan 2014-2018
Årsredovisning Samfälligheten 2014
Anläggningsbeslut 2000-02-22
Evlinge karta anläggningsbeslut 2000-02-22

2014 och äldre dokument

Protokoll Årsmöte Vägföreningen 2014
Verksamhetsberättelse VF 2013
Rapport från styrelsen SF september 2014
Rapport från styrelsen SF apr-jun 2014
Skogsstyrelsen-fältbesök-februari-2014
Motioner hastighetsdämpande åtgärder sammanställning 2014
Notholmsbryggan historik och tillhör V-E Samfällighetsförening
Styrelseinformation 2013 VF
 Sammandrag protokoll VF sep 2013 – jan 2014
Underskrivet protokoll EVVF 2013