Ny information gällande vatten och avlopp i Evlinge

Ny information gällande vatten och avlopp i Evlinge

Den 1 oktober hölls ett informationsmöte i Hemmesta skola med representanter från Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening och Värmdö kommun.   Den 10 oktober nåddes styrelsen av ny information från Lars-Erik Alversjö som är ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kommunfullmäktiges ordförande. Informationen har bäring på konsekvenserna av att avstå från en tidigarelagd anslutning så VE Fastighetsägareförenings styrelse anser att det är viktigt att informationen kommer ut till fastighetsägarna inför den extra stämma som hålls den 22 oktober. Därför har vi skyndsamt lagt ut den på hemsidan och vi kommer också att informera om det på stämman.

Fler områden ansöker om ”frivillig” anslutning

Det har uppstått ett tryck i tekniska nämnden från cirka åtta fastighetsägareföreningar på Värmdö som i likhet med oss undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Vårt beslut ligger förstås fast om det blir ja på stämman men tidpunkten för den ”tvingande” anslutningen kommer sannolikt att senareläggas med 5-10 år eftersom dessa områden då tas före Evlinge. Vid ett nej så handlar det alltså inte om att anslutningen kommer om cirka 10 år utan snarare om 15-20 år.

Större kostnader för privata avlopp

Det är också tydligare att kraven är på väg att skärpas beträffande den typ av avloppslösningar som finns i området idag. Med så lång tid till anslutning som 15-20 år så blir det miljöinspektioner och de flesta kommer att få göra om sina anläggningar. Den nya standarden är dyrare och kostnader i storleksordningen 150 000 kr är sannolika. För dessa kostnader finns inga uppskov eller lån från kommunen så enskilda fastighetsägare kan hamna i en trängd situation.

Information från Värmdö Evlinge Samfällighetsförening

”VE Samfällighetsförening har ingen oro för vare sig ekonomi eller standard på genomförande och återställande av vårt vägnät om Fastighetsägareföreningen går vidare med att tidigarelägga VA och vatten i området.

Skulle beslutet bli att vänta på att kommunen själva driver frågan i detaljplansförfarande så ser VE Samfällighetsförening att det ligger så långt i framtiden att vi i dagsläget inte kan bedöma vilka praktiska och därmed ekonomiska följder det har.”

Påminnelse om fullmakter

Om ni är flera fastighetsägare så måste enligt stadgarna den/de som inte är närvarande på stämman ha givit den som går dit fullmakt att rösta. Annars förloras rösträtten för den fastigheten.

Påminnelse om medlemsavgift Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening

För att få rösträtt på stämman måste medlemsavgiften för 2019 vara betald. Vi kommer att pricka av deltagarna mot vår förteckning över betalande medlemmar. För närvarande så är det enligt våra noteringar 39 fastigheter som inte betalat. Om du inte betalt för i år och vill rösta så betala in 450 kr. Ange fastighetsbeteckningen (exempelvis VE 1-10 eller Älvsby 1-14) i meddelandefältet så hittar vi er i våra listor och markerar er som röstberättigade. Betalningen måste vara inkommen till föreningen före stämman.

Det går bra att betala till:
Bankgiro:       5139-8642
Swish:              123 483 6524

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening