För kännedom, vi har idag fått in följande information via epost från Värmdö Kommun.

Vid vår extra stämma imorgon 22/10 kommer vi att inleda med förtydliganden och klargöranden om information som har publicerats på vår hemsida och vid vårt informationsmöte den 2/10.

De punkter som ligger för beslut vid extra stämman är desamma som Värmdö Kommun i sitt brevsvar till VE Fastighetsägarförening per 2018-12-20 föreslagit till beslut av medlemmarna. Se kommunens hemsida via länken –

https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/475582?agendaItemId=204573

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening

Från ordföranden Tekniska nämnden, mottaget via epost 2019-10-21: 

”Hej!

Jag är ordförande i Tekniska nämnden, som är ansvarig för utbyggnad och drift av vatten och avlopp. Jag har läst på er hemsida om information om VA till Evlinge, och måste tyvärr upplysa om att en del av informationen ni har på sidan inte är korrekt.

Det har inte uppstått något tryck tekniska nämnden från fastighetsägareföreningar som undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Det är endast en förening som ansökt (och utöver det enskilda fastigheter som angränsar till verksamhetsområdet).

Vidare finns det ingen risk att ert område kommer prioriteras ned ifall andra områden ansöker om att få en tidigarelagd anslutning utan tillhörande detaljplan. För det första är vi från kommunens sida restriktiva med att bevilja en anslutning under de omständigheterna, och för det andra så ser vi under de omständigheterna till att genomföra flera projekt parallellt (vi har den kapaciteten på VA-enheten, och kostnaden täcks av anslutningsavgifterna).

Om ni väljer att ansöka om VA innan kommunen börjar med arbete med detaljplan så måste frågan var VA-ledningar dras lösas med avtal om rätt att lägga ledningar och pumpstationer på föreningens mark. Om det är nödvändigt kan man även behöva lösa frågor om inlösen av mark på frivillig väg. När frågor om ledningsdragning är klara behöver man även göra lantmäteriförrättning om ledningsrätten. Många av de här frågorna är enklare att hantera i samband med ett planarbete.

Jag skulle uppskatta om ni kunde delge era medlemmar denna information som ett komplement till den felaktiga informationen på er hemsida snarast.

Allt gott! /Filip Joelsson, Grönt kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden”

 


läs mer

Ny information gällande vatten och avlopp i Evlinge

Den 1 oktober hölls ett informationsmöte i Hemmesta skola med representanter från Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening och Värmdö kommun.   Den 10 oktober nåddes styrelsen av ny information från Lars-Erik Alversjö som är ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kommunfullmäktiges ordförande. Informationen har bäring på konsekvenserna av att avstå från en tidigarelagd anslutning så VE Fastighetsägareförenings styrelse anser att det är viktigt att informationen kommer ut till fastighetsägarna inför den extra stämma som hålls den 22 oktober. Därför har vi skyndsamt lagt ut den på hemsidan och vi kommer också att informera om det på stämman.

Fler områden ansöker om ”frivillig” anslutning

Det har uppstått ett tryck i tekniska nämnden från cirka åtta fastighetsägareföreningar på Värmdö som i likhet med oss undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Vårt beslut ligger förstås fast om det blir ja på stämman men tidpunkten för den ”tvingande” anslutningen kommer sannolikt att senareläggas med 5-10 år eftersom dessa områden då tas före Evlinge. Vid ett nej så handlar det alltså inte om att anslutningen kommer om cirka 10 år utan snarare om 15-20 år.

Större kostnader för privata avlopp

Det är också tydligare att kraven är på väg att skärpas beträffande den typ av avloppslösningar som finns i området idag. Med så lång tid till anslutning som 15-20 år så blir det miljöinspektioner och de flesta kommer att få göra om sina anläggningar. Den nya standarden är dyrare och kostnader i storleksordningen 150 000 kr är sannolika. För dessa kostnader finns inga uppskov eller lån från kommunen så enskilda fastighetsägare kan hamna i en trängd situation.

Information från Värmdö Evlinge Samfällighetsförening

”VE Samfällighetsförening har ingen oro för vare sig ekonomi eller standard på genomförande och återställande av vårt vägnät om Fastighetsägareföreningen går vidare med att tidigarelägga VA och vatten i området.

Skulle beslutet bli att vänta på att kommunen själva driver frågan i detaljplansförfarande så ser VE Samfällighetsförening att det ligger så långt i framtiden att vi i dagsläget inte kan bedöma vilka praktiska och därmed ekonomiska följder det har.”

Påminnelse om fullmakter

Om ni är flera fastighetsägare så måste enligt stadgarna den/de som inte är närvarande på stämman ha givit den som går dit fullmakt att rösta. Annars förloras rösträtten för den fastigheten.

Påminnelse om medlemsavgift Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening

För att få rösträtt på stämman måste medlemsavgiften för 2019 vara betald. Vi kommer att pricka av deltagarna mot vår förteckning över betalande medlemmar. För närvarande så är det enligt våra noteringar 39 fastigheter som inte betalat. Om du inte betalt för i år och vill rösta så betala in 450 kr. Ange fastighetsbeteckningen (exempelvis VE 1-10 eller Älvsby 1-14) i meddelandefältet så hittar vi er i våra listor och markerar er som röstberättigade. Betalningen måste vara inkommen till föreningen före stämman.

Det går bra att betala till:
Bankgiro:       5139-8642
Swish:              123 483 6524

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening

 

 

 


läs mer

Information om VA och extra stämma

Vatten och avlopp i Evlinge

Som styrelsen informerade om efter den ordinarie föreningsstämman den 17 mars så har kontakt tagits med Värmdö Kommun för att undersöka möjligheterna att tidigarelägga utbyggnad och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Sammanställd information till samtliga fastighetsägare (skickat till fakturamottagare) är på väg ut via brev, vi räknar med att det landar i era brevlådor under denna vecka.

Den 1 oktober kl 1800-2000 bjuds alla in till informationsmöte i Hemmesta skola, där kommer Fastighetsägarföreningen berätta om arbetet kring frågan att tidigarelägga anläggning och inkoppling av kommunalt VA. Värmdö kommun deltar med representanter för att svara på frågor m.m.

Den 22 oktober kl 1800-2000 genomförs extra stämma inom Fastighetsägarföreningen, i Hemmesta skola.

Du hittar utskickade dokument här:

190914 Inbjudan till Informationsmöte VA FINAL v2

190915 Kallelse extra stämma 2019 FINAL

190916 VEFF Information om kommunalt VA FINAL v2

I dokumentet refereras till Värmdö Kommuns hemsida, använd denna länk: 
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp.4.115cfd7a141efb9d7f04bd.html

Broschyr med information från Värmdö Kommun:

Broschyr PFO del 2 – Utbyggnad

Med vänlig hälsning
Styrelsen för V-E Fastighetsägarförening

 


läs mer

Evlingedagen 28:de september

Så var det dags för Evlingedagen som denna gång infaller lördagen den 28:de september.

Vi träffas, som vanligt, vid Midsommarbodarna kl: 09:30.

Vi i Samfälligheten har lite idéer om vilka områden vi kan koncentrera oss på men det finns utrymme för önskemål. Om önskemål finns tas detta upp vid samlingen på själva dagen kl: 09:30.

Vid lunchtid samlas vi åter vid Midsommarbodarna för gemensam lunch.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och bidra till att vårt vackra Evlinge blir höststädat och redo för vintern!

Varmt välkomna hälsar Vägföreningen/Samfälligheten,


läs mer

Hur ligger vi till? Återkoppling till tidigare utskickad information samt information efter stämman i våras…

Styrelsen arbetar med Värmdö kommun och anlitad advokat för att säkerställa att hanteringen av frågan att tidigarelägga kommunalt VA sker i enlighet med de krav och regler som gäller. Vi är försenade mot tidigare kommunicerad tidplan pga semesterperioden. I skrivande stund är vi klara med utkast till information att skicka ut till alla fastighetsägare.

Informationen kommer att skickas tillsammans med kallelse till informationsmöte där Värmdö Kommun deltar, samt en extra stämma för beslut i frågan. Vi räknar med att detta landar i era brevlådor under första veckan i september.

Har du frågor kring detta kontakta någon av oss i styrelsen för vidare information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för V-E Fastighetsägarförening


läs mer

Angående byggnation Kopparmora 2:224

Fastighetsägarföreningen samverkar med Samfällighetsföreningen i Kopparmora Norra angående denna fråga.

VEFF som förening avser inte att lämna några synpunkter i frågan under samrådsförfarande. Detta med anledning av att vi inte är sakägare i frågan. Marken som planeras för byggnation samt kringliggande väg och område ingår inte vår ägo.

Du som enskild fastighetsägare kan ge din feedback direkt till Värmdö Kommun, samrådstiden är förlängd till 2019-09-14.

För mer information läs på kommunens hemsida:  -> klicka här för att komma rätt <-

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening


läs mer

Simskola 2019 vecka 30

Påminnelse om vår simskola vecka 30 vid Nya badet!

För dig som bor på Evlinge….

Anmälan sker vid Nya badet (mittemot varvet) kl. 11.00 söndagen den 21/7 2019. Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle.
Kontaktinformation: skoggunilla@hotmail.com eller mobilnr 070 441 02 17

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år:
kl. 10.00-10.30 med förälder i vattnet
Simskola steg 1:
kl. 10.45-11.15 för de som är helt nybörjare och ska lära sig simma från ca 5 år
Simskola steg 2:
kl. 11.30-12.00 för de som kan simma lite minst 10 meter
Simskola steg 3:
kl. 12.15-12.45 för dem som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning

Lördagen 27 juli kl. 13.00
är alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter, ingen föranmälan krävs, märket kostar 75 kr.

Simundervisningen pågår varje dag v 30. Notera att badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång.

Avslutning söndagen den 28/7 med diplomutdelning, saft och bullar mm.

Kostnader
500 kr per barn, betalning endast via Swish. Alla simmärken som barnen tar under veckan ingår i priset. Swish nr: 123 483 65 24
Information om simskolan finns också på våra anslagstavlor och vid baden.

Välkomna önskar vi!

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening och Gunilla Skoog


läs mer

Vatten och Avlopp i Evlinge

Återkoppling till den information som redovisades i verksamhetsberättelsen och efter ordinarie stämma, om vår förfrågan om att möjligen tidigarelägga kommunalt vatten och avlopp i området.

Dialog förs med Värmdö kommun om hur vi ska fatta beslut om eventuell tidigare läggande av kommunalt VA i Evlinge. Vi har även anlitat en egen jurist, så att oavsett utfallet av medlemmars och fastighetsägares önskan så ska beslutet ske korrekt.

Vi planera med att komma med skriftlig information till samtliga fastighetsägare under juli samt att vi planerar för ett informationsmöte tillsammans med kommunen i mitten/slutet augusti. I dagsläget vet vi att kommunen önskar att vi har en extra föreningsstämma i Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening, den kommer att ske efter informationsmötet.

Sommarboule och grillplatser

Använd boulebanan vid Hinsaviken, ta med kompisar och lite fika eller varför inte grilla på grillen. Det finns picknick bänkar med bord att sitta vid. Ta med egna bouleklot.

Fotbollsplan

Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Våra skarvar

Vi sitter idag med i en arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och det finns möjlighet att vi kommer att bil en observations- och försöksplats för begränsningen av skarven. Mera information när arbetsgruppen kommit till förslag och eventuella åtgärder i vårt närområde.

Granbarkborren

Vi ber alla att hålla sina granar under uppsikt samt att gärna titta lite extra när ni är ute i skog och mark i vårt närområde. Läs gärna mera på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre.

Badplatser

Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad

Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Simskola

Dags för den årliga simskolan vecka 30 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Simlärare är Gunilla Skog som vid tidigare år. Vi önskar alla varmt välkommen!

Anmälan sker vid Badet kl. 11.00 söndagen den 21/7.
Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle, skoggunilla@hotmail.com, tel: 070 441 02 17

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år: kl. 10.00- 10.30 (med förälder i vattnet)

Simskola steg 1: för de som är helt nybörjare och skall lära sig simma 10.45-11.15 (från ca 5 år)

Simskola steg 2: för de som kan simma lite minst 10 meter 11.30-12.00

Simskola steg 3: för dem som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning 12.15-12.45.

Lördagen 27 juli kl. 13.00 är alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter, ingen föranmälan krävs, märket kostar 75 kr.

Priset är: 500 kr per barn, betalning endast via Swish alla simmärken som barnen tar under veckan ingår i priset. Swish nr: 123 483 65 24

Simundervisningen pågår varje dag v 30 utom söndagen. Då är det avslutning med diplomutdelning, saft och bullar mm.

Information om simskolan kommer också finnas på vår hemsida, anslagstavlor och vid baden.

 

Vi önskar er alla en härlig sommar!

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening.


läs mer

Tider för Midsommarfirande 2019

Torsdag 20/6 kl 18.00 – Nu lövar vi midsommarstången!

Samling vid flaggstången på midsommarängen…  vi behöver många som hjälper till så varför inte ta en picnic-korg och komma ner en stund!

Midsommarafton 21/6 kl 14.00-16.00 – nu firar vi!

Kl 14.00 samlas vi vid midsommarstången och klär den med blommor, plocka på vägen och ta med.

Spelmän finns på plats för underhållning och dans, vi öppnar cafét samt lotterier m.m. Dansen startar så fort midsommarstången är på plats.

Kl 16.00 avrundar vi för detta år.

Varmt välkomna!
Styrelsen Fastighetsägarföreningen genom Lisa Löpare

 


läs mer

Midsommar fredag 21 juni 2019

Planeringen pågår för fullt inför årets midsommarfirande, vi behöver mer hjälp för att kunna genomföra dagen med lotterier, café och inte minst få midsommarstången på plats! Är vi inte tillräckligt många som hjälps åt finns risk att vi måste dra ner på aktiviteter under dagen.

Några har anmält sig men vi behöver fler som arbetar inför och under festligheterna.

Vi behöver 2 barn/ungdomar med 1 vuxen till cafét respektive fiskdamm och pilkastning. Ett symboliskt arvode utgår till barnen/ungdomarna.

Tider:
Torsdag kl 1800 träffas vi på midsommarängen vid Hinsaviken och klär midsommarstången, plocka och ta med blommor!

Fredag kl 1400 reser vi midsommarstången och musikerna spelar upp till dans.

Mellan 1400-1600 pågår kalaset och lotterier, fiskdamm, pilkastning samt att cafét är öppet.

Ta med picknickkorgen, filten och kom ner till midsommarängen vid Hinsaviken och fira tillsammans!

Anmälan för att hjälpa till skickas med namn till fastighetevlinge@gmail.com.

Vänliga hälsningar Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening
Styrelsen genom Lisa Löpare, sekreterare.


läs mer

Simskola vecka 30 2019

Nu är det dags att boka in i din kalender!

Årets simskola genomförs vecka 30 vid Nya badet (vid varvet). Vår simlärare Gunilla Skog genomför som vanligt simskolan med grupper i olika åldrar/förmåga. Anmälan sker på plats till Gunilla. Detaljerad information med tider, pris mm kommer att läggas inom kort.

Ta tillfället i akt och ta årets simborgarmärke, jubileumsår 2019 – 85 år! Årets valör är svart och guld.

Bästa hälsningar Styrelsen Värmd-Evlinge Fastighetsägarförening
Vid pennan Lisa Löpare, sekreterare.


läs mer

Midsommarfirande och Simskola 2019

Vi planerar för sommarens aktiviteter och de två största är vårt midsommarfirande och simskolan.

När det gäller midsommar behöver vi hjälp från er, dels med förberedelser och dels under själva dagen med försäljning av fika, lotter, fiskdamm och annat skoj. Förberedelser inför dagen handlar främst om olika inköp och iordningsställande inför festen.

Vi söker ungdomar/barn som vill sälja lotter och fika!
Du som ställer upp under dagen kommer att få ett litet arvode från föreningen.

Kontakta oss via mail till fastighetevlinge@gmail.com så berättar vi mer.

Detaljerad information om vår simskola kommer att publiceras i början av juni.

Bästa hälsningar,
Fastighetsägarföreningen genom Lisa Löpare


läs mer

Granbarkborre har i år angripit granar i vårt område, de sprids (snabbt) om vi inte hjälps åt att bevaka och hantera angreppen.  Samfällighetsföreningen har anlitat skogsvårdare som hjälper till att kontrollera vår skog. Avverkning har skett på flera platser, bla vid Evlingevägen runt fotbollsplanen.

Kontrollera dina granar och när du går i skogen, rapportera till styrelsen när det gäller allmän mark. Se till att hantera dina egna ev. angripna träd. Behöver du råd och hjälp kan du kontakta oss.

Läs mer på t.ex. Skogsstyrelsens hemsida:
https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Tips på vad du ska titta efter:
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angrepp-av-granbarkborre/

Med vänlig hälsning
Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen


läs mer

Stämmoprotokoll 2019

Protokollet från Samfällighetens föreningsstämma den 17 mars 2019 finns nu tillgängligt i huvudmenyn för Samfälligheten och här som en länk, inklusive den not angående årsredovisningarna i SF och FF som stämman kom överens om skulle bifogas protokollet.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Stämmoprotokoll-Samfällighet-17-mars-2019

Not angående årsredovisning i FF och SF

Vi har även uppdaterat sid 9 i kallelsen, så att alla fastighetsbeteckningar ska synas:

Andelstal S-F 2019

 


läs mer

Evlingedagen!

Då är det äntligen dags för Evlingedagen!

I år samlas vi lördagen den 27/4 kl: 09:30 vid midsommarbodarna.

Efter stormen har vi fortfarande en del att plocka rätt på så det är önskvärt att så många som möjligt deltar i år. Vi kommer som vanligt att städa upp baden inför säsong.

Fastighetsföreningen och Samfälligheten hoppas på bra uppslutning i år så vi får ordning på vårt fina område inför bästa tiden på året!

Precis som tidigare år kommer vi att grilla och ha trevligt så klart.

 

Väl mött!

Fastighetsföreningen & Samfälligheten

Vid pennan: Anna Hjelmstedt


läs mer

Skarvar

För information.

Anna Hjelmstedt deltar i möten som Länsstyrelsen samordnar. På så vis håller vi oss informerade och kan delvis påverka den utveckling som sker vad gäller skarvarnas framtid i Stockholms Skärgård.

Med Vänliga Hälsningar: Fastighetsföreningen

Vid pennan: Anna Hjelmstedt


läs mer

GDPR

Angående GDPR,

Tillsammans med samfällighetens årsavgift kommer information om hur ni godkänner att samfälligheten har kvar er mailadress i sitt register.

Det kommer att framgå från utskicket hur ni ska göra.

Med Vänliga Hälsningar: Samfälligheten

vid pennan: Anna Hjelmstedt


läs mer

Hej,

Vi måste tyvärr meddela att årets Kallelse till Årsstämman 2019 kommer att bli försenade.

Detta på grund utav omständigheter som vare sig Fastighetsföreningen eller Samfälligheten rår på.

Kallelse kommer till varje medlems brevlåda inom kort. Till dess kan ni läsa innehållet digitalt:

Kallelse Samfälligheten

Kallelse Fastighetsägareföreningen

 

Vi beklagar det inträffade.

 

Med Vänliga Hälsningar: Fastighetsföreningen & Samfälligheten

 

 

 


läs mer

Föreningsstämma 2019

Boka datumet söndag den 17 mars.
Då genomförs stämma för våra respektive föreningar. Vi har även i år valt att planera stämmorna under samma dag för att underlätta för dig som är medlem i flera föreningar.

Motioner till Fastighetsägarföreningen respektive Samfällighetsföreningen ska vara styrelsen tillhanda via epost senast den 31 januari. Samt för Båtklubben den 10 mars.

Är du intresserad av att vara med och arbeta med någon av föreningarna (eller flera) kontakta då respektive valberedning. Ta möjligheten att vara med och arbeta för vårt fina område och båtklubb.

Kallelse skickas ut via brevpost under februari månad.

Väl mött!


läs mer

Regler för trädfällning

Hej,

I och med stormen har Samfälligheten upptäckt att någon röjt sly utmed vattnet. För att få tillstånd att röja på föreningens mark behövs tillstånd från ”Trädgruppen”.  Det söker man genom att skicka mail till Samfälligheten. Vill man röja och får godkänt att göra så är det av största vikt att den som röjer också städar undan det som sågats. Det är med andra ord inte tillåtet att såga utan tillstånd och under inga omständigheter tillåtet att lämna den du sågat vare sig det är i skogsområde eller öppen mark.

Allt ska alltid tas om hand om!

 

Med Vänlig Hälsning,

Sammfälligheten, vid pennan: Anna Hjelmstedt

 

Här under följer rättelse av ovanstående text.

Gällande regler för trädavverkning

På våra gemensamma grönområden gäller allemansrätten. Fastighetsägare har en skyldighet att kontrollera den egna tomtgränsen. Nedan följer de regler som gäller för trädavverkning.

 •  Fastighetsägare får avverka sly inom allmänningen. Sly är träd och buskar med en

  stamdiameter under 5 cm.

 •  Önskar man avverka större träd eller utföra annan åtgärd på allmänningen behövs ett

  tillstånd. Ansök skriftligt till styrelsen i Samfälligheten via vagevlinge@gmail.com.

 • Trädgruppen (ledamöter ur styrelsen) besiktar träd som önskas avverkas och ger en

  rekommendation till styrelsen för beslut.

 • Efter beslut om avverkning meddelas fastighetsägaren via e-post eller på annat sätt.
 •  Inför trädavverkning ansvarar fastighetsägaren fullt ut för att:

o trädavverkningen sker på ett säkert sätt
o återställa marken kring trädavverkningen
o ris/sly hanteras på medlems egen tomtmark alternativt körs bort o själv bekosta genomförandet av godkänd åtgärd

 • Fastighetsägare som utan skriftligt tillstånd från styrelsen gör åverkan på, eller på annat sätt förändrar allmänningen är skyldig att på egen bekostnad återställa marken i ursprungligt skick, alternativt att ersätta föreningen ekonomiskt för den olovliga åverkan.
 • Ersättningen bestäms med utgångspunkt från vad motsvarande skulle kosta att ersätta. Som exempel ska olovlig trädfällning ersättas med summa motsvarande inköp och plantering av träd av samma typ och storlek.

  Trädgruppen

  Sammansättning av 2-3 ledamöter ur styrelsen.

  Styrelsen Samfälligheten


läs mer