Vår traditionella Valborgseld

Fredrik Sjöstedt hälsar:

Hej alla glad på söndag så tänder vi brasan kl 20.00 vid Hinsaviken.
Jag skulle tycka att det vore kul om ni som kommer tar ton vid brasan. Det är inte svårt…

Varmt välkomna!


läs mer

Notholmen och skarv

Vi ser att skarven håller på att etablera sig på Notholmen.
Det vi boende på Evlinge kan göra för att förhindra detta, är att så mycket som möjligt vistas på ön.
Ta alltid en sväng ut till ön när du är ute och promenerar eller dylikt.

Styrelsen Samfälligheten

 

 


läs mer

Trädutglesning inom Evlinge

Nu fortsätter arbetet med trädutglesning inom Evlinge och vi följer Skogsstyrelsens rådgivning och anvisningar för bidrag. Vi har begärt in offerter från tre entreprenörer och beslutat vid styrelsemöte den 7 mars om entreprenören Trädfällning Allround i Stockholm AB.

Följande områden berörs; efter nya badet, stig och skog bakom midsommaräng samt Hinsavägen/Evlinge Skolväg. Arbetet kommer att börja i mitten på vecka 13. Hinsaviken blir uppsamlingsplatsen för virke.

Har du några frågor om detta skriv gärna till vår e-postadress: vagevlinge@gmail.com
eller ring Fredrik Sjöstedt 070 944 69 75.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Stämmoprotokoll 2017

Protokollen från föreningsstämma den 25 mars 2017 finns nu tillgängliga i huvudmenyn för respektive förening Samfällighet och Fastighet och här som en länk.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Stämmoprotokoll Samfällighet 25 mars 2017

Stämmoprotokoll Fastighet 25 mars 2017


läs mer

25 mars Föreningsstämma

Föreningsstämma lördagen den 25 mars 2017

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Lördagen den 25 mars med start kl. 10.00. Registreringen startar 09.30.
Plats. Hemmesta högstadieskolas matsal, Motionsvägen 4.

Kallelse och stämmohandlingar inför föreningsstämma har sänts ut till alla medlemmar med post den 20 februari.

Tyvärr har det blivit ett fel i tryckningen på dagordningen för Fastighetsägareföreningen. Här saknas punkterna 15, 16, 17, 18. I bifogade pdf-fil är dagordningen korrekt. Bilägger även första sidan till kallelse och korrekt dagordning.

Styrelserna ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Bilagor:
Stämmohandlingar Samfällighetsföreningen
Årsredovisning 2016 SF pdf

Stämmohandlingar Fastighetsägareföreningen
Årsredovisning 2016 FF pdf

Dagordning FF stämma 25 mars 2017

 

 


läs mer

föreningsstämma 25 mars 2017

Föreningsstämma lördagen den 25 mars 2017

I början på november informerade vi via hemsidan om att föreningsstämman blir den 25 mars 2017 och i samband med att information om motioner lades ut.
Stämmohandlingarna för båda föreningarna har skickats till tryckeriet och kommer att distribueras ut i månadsskiftet februari/mars. Samtidigt kommer handlingarna också att läggas ut på vår hemsida.

Notera gärna nu i din kalender:
Lördagen den 25 mars 2017 med start kl. 10.00. Registrering startar 09.30.

Styrelserna ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

 


läs mer

Är Du intresserad av styrelsearbete?

Valberedningen för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen söker Er som är intresserade av styrelseuppdrag inom Evlinges förvaltning, framtid och aktiviteter.

Du får arbeta tillsammans med väl sammansvetsade styrelser som ger dig
den erfarenhet och kunskap som styrelseuppdraget innebär.

Vill Du vara med och påverka inom Evlinge, kontakta Janne 072 702 55 25 eller
Lasse 070 328 27 40.

Valberedningen för Evlinge föreningar


läs mer

För att kunna informera medlemmarna om när ny information publiceras på hemsidan, håller vi nu på med att samla in E-post-adresser till de boende i Evlinge. Så här fungerar det:

1. Ni skickar ett mail till föreningens E-post-adress: vagevlinge@gmail.com, med Ert namn och Er adress i Evlinge (ytterligare kontaktinformation, t ex telefonnummer, är också välkommen och används i så fall bara om vi i styrelsen  skulle behöva kontakta en enskild medlem i något ärende).

2. Vi lägger in E-post-adressen i en adresslista som hör till hemsidan.

3. Ni får nu ett kort mail i samband med att ny information publiceras på föreningens hemsida.  Mailet innehåller rubriken till den nya informationen, och en länk till den fullständiga informationen.

4. Meddelandeservicen är automatisk och helt frivillig. Det går närsomhelst att avregistrera sig från den, med en enkel klickning.

Tryckta informationslappar har delats ut i en del av brevlådorna i Evlinge, men det kommer att dröja till efter jul och nyår innan alla lappar har delats ut.

 

 


läs mer

Viltvård inom Evlinge

Viltvård inom Evlinge juli-december 2016

I bifogade länk är en rapport från viltvårdare Olov Sundström, Evlinge

Styrelsen Fastighetsägareföreningen

viltvard-i-evlinge-under-andra-halften-av-2016


läs mer

Nyinflyttad och boende på Evlinge!

Nyinflyttad och boende på Evlinge!

Ett informationshäfte har tagits fram och riktar sig särskilt till nyinflyttade till Evlinge.

Övrig information är gällande regler inom Samfälligheten som också finns utlagt i huvudmenyn under Samfälligheten här på vår hemsida.

Även viss information behöver vi få in från dig som flyttar från Evlinge.

Se hela informationshäftet i bifogade länk.
information-nyinflyttade-2016-for-hemsida

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Motion till föreningsstämma 2017 – inlämning senast den 31 januari 2017

Motion till Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen ska lämnas in senast 31 januari 2017. Enligt stadgarna i paragraf om motion gäller följande för båda föreningarna:
”Medlem har rätt att lämna skriftlig motion till föreningsstämman. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bifoga motion till kallelse till föreningsstämman tillsammans med styrelsens yttrande.”

Motioner till Samfälligheten skickar du in till:
e-post: vagevlinge@gmail.com, eller
V-E Samfällighetsförening, Lyckornas väg 9, 139 53 Värmdö

Motioner till Fastighetsägareföreningen skickar du in till:
e-post: fastighetevlinge@gmail.com, eller
V-E Fastighetsägareförening, Valborgsuddsvägen 4, 139 53 Värmdö

Datum för föreningsstämma 2017 är lördagen den 25 mars.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening


läs mer

Skogsutglesning Evlinge Skolväg

Skogsutglesning Evlinge Skolväg med start vecka 42

Arbetet med utglesning av främst gran i skogspartiet från korsningen Hinsavägen/Evlinge Skolväg
och mot lekparken. Arbetet börjar vecka 42 med underhuggning på gran.
Vi utgår från Skogsstyrelsens rådgivning på områden som är i behov av utglesning. Syftet är att öka skogens miljövärden som t ex är att gallra fram lövrik skog.
Har du några frågor kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 42-43.
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall.
Se även Värmdö kommuns hemsida.

Vid eldningsplatsen Hinsaviken är det inte tillåtet att lägga sitt eget
trädgårdsavfall eller rester efter trädfällning.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Vassklippning

Vassklippning

Vecka 39 startar vassklippning i vattnet och på land med början vid Notholmsbryggan.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Ny vägbeläggning inom området

Ny vägbeläggning inom området

Beläggningsarbeten på ett antal vägar inom området kommer att utföras
med start vecka 39.

Vi tackar för visad hänsyn under detta arbete.
Vägansvarig och kontaktperson är ordförande Paul Bengtsson, 070 523 44 60.
Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Lördag 24 september 09.30 Hinsaviken

Vi hoppas på stort deltagande vid Evlingedagen och vi ses i Hinsaviken 09.30

då vi fördelar arbetsuppgifterna.

Väl mött!

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Strandpromenaden och vassens utbredning

Området från nya badet till Hinsaviken på land och i vattnet har en snabbväxande vegetation av vass och sly. På grund av övergödning får vattenväxterna fäste i våra vikar, sly har blivit träd och vassen breder ut sig. Genom att klippa vass i vattnet och på land skapas bättre miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som ökar värdet för oss alla.

Vi beräknar starta arbetet efter Evlingedagen och har anlitat entreprenör för vassklippning och för upptagning stubbar från sly. Vi börjar vid Notholmsbryggan där vegetationen är som kraftigast.

Inför Evlingedagen den 24 september blir ett arbete att klippa sly vid Notholmsbryggan för att underlätta för entreprenör.

Har du några frågor om detta arbete kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Uppsättning nya sidomarkeringsstolpar vid farthinder

Sidomarkeringsstolpar vid våra farthinder kommer att bytas ut till blågula stolpar. Detta enligt rekommendation från Trafikverkets besiktning av våra vägar i maj. Arbetet planeras till Evlingedagen lördag 24 september.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Vinterväghållning 2016-2017

Vinterväghållning 2016-2017

Avtalet för vinterväghållning har förnyats för perioden 2016-2017 med entreprenören Kentas Last & Schakt AB.

Styrelsen och entreprenören vädjar till dig som fastighetsägare att undanröja trädgrenar och siktskymmande växtlighet på din tomtmark, som stör framkomligheten för maskiner och lastbilar vid vinterväghållning.
För de eventuella kostnader som uppstår vid skador på entreprenörens maskiner/lastbilar p.g.a. försumlighet från fastighetsägare är det Samfälligheten/fastighetsägaren som blir betalningsskyldiga.

Har du några frågor om vinterväghållning kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.
Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Evlingedag lördag 24 september

Evlingedag – lördagen den 24 september
09:30     Samling Hinsaviken

12:00     Lunch – hamburgare med tillbehör
15:00     Samling Hinsaviken, kaffe och kaka

Vi ser fram emot att många Evlingebor deltar med egen arbetsinsats för att hålla undan sly inom våra grönområden. Evlingedagen är ett sätt att umgås och samtidigt att se till att ta hand om vår gröna oas.
Vid samlingen i Hinsaviken går vi igenom arbetsuppgifterna.
Varmt välkomna!

Styrelsen Samfälligheten


läs mer