25 mars Föreningsstämma

Föreningsstämma lördagen den 25 mars 2017

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Lördagen den 25 mars med start kl. 10.00. Registreringen startar 09.30.
Plats. Hemmesta högstadieskolas matsal, Motionsvägen 4.

Kallelse och stämmohandlingar inför föreningsstämma har sänts ut till alla medlemmar med post den 20 februari.

Tyvärr har det blivit ett fel i tryckningen på dagordningen för Fastighetsägareföreningen. Här saknas punkterna 15, 16, 17, 18. I bifogade pdf-fil är dagordningen korrekt. Bilägger även första sidan till kallelse och korrekt dagordning.

Styrelserna ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Bilagor:
Stämmohandlingar Samfällighetsföreningen
Årsredovisning 2016 SF pdf

Stämmohandlingar Fastighetsägareföreningen
Årsredovisning 2016 FF pdf

Dagordning FF stämma 25 mars 2017

 

 


läs mer

föreningsstämma 25 mars 2017

Föreningsstämma lördagen den 25 mars 2017

I början på november informerade vi via hemsidan om att föreningsstämman blir den 25 mars 2017 och i samband med att information om motioner lades ut.
Stämmohandlingarna för båda föreningarna har skickats till tryckeriet och kommer att distribueras ut i månadsskiftet februari/mars. Samtidigt kommer handlingarna också att läggas ut på vår hemsida.

Notera gärna nu i din kalender:
Lördagen den 25 mars 2017 med start kl. 10.00. Registrering startar 09.30.

Styrelserna ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

 


läs mer

Är Du intresserad av styrelsearbete?

Valberedningen för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen söker Er som är intresserade av styrelseuppdrag inom Evlinges förvaltning, framtid och aktiviteter.

Du får arbeta tillsammans med väl sammansvetsade styrelser som ger dig
den erfarenhet och kunskap som styrelseuppdraget innebär.

Vill Du vara med och påverka inom Evlinge, kontakta Janne 072 702 55 25 eller
Lasse 070 328 27 40.

Valberedningen för Evlinge föreningar


läs mer

För att kunna informera medlemmarna om när ny information publiceras på hemsidan, håller vi nu på med att samla in E-post-adresser till de boende i Evlinge. Så här fungerar det:

1. Ni skickar ett mail till föreningens E-post-adress: vagevlinge@gmail.com, med Ert namn och Er adress i Evlinge (ytterligare kontaktinformation, t ex telefonnummer, är också välkommen och används i så fall bara om vi i styrelsen  skulle behöva kontakta en enskild medlem i något ärende).

2. Vi lägger in E-post-adressen i en adresslista som hör till hemsidan.

3. Ni får nu ett kort mail i samband med att ny information publiceras på föreningens hemsida.  Mailet innehåller rubriken till den nya informationen, och en länk till den fullständiga informationen.

4. Meddelandeservicen är automatisk och helt frivillig. Det går närsomhelst att avregistrera sig från den, med en enkel klickning.

Tryckta informationslappar har delats ut i en del av brevlådorna i Evlinge, men det kommer att dröja till efter jul och nyår innan alla lappar har delats ut.

 

 


läs mer

Viltvård inom Evlinge

Viltvård inom Evlinge juli-december 2016

I bifogade länk är en rapport från viltvårdare Olov Sundström, Evlinge

Styrelsen Fastighetsägareföreningen

viltvard-i-evlinge-under-andra-halften-av-2016


läs mer

Nyinflyttad och boende på Evlinge!

Nyinflyttad och boende på Evlinge!

Ett informationshäfte har tagits fram och riktar sig särskilt till nyinflyttade till Evlinge.

Övrig information är gällande regler inom Samfälligheten som också finns utlagt i huvudmenyn under Samfälligheten här på vår hemsida.

Även viss information behöver vi få in från dig som flyttar från Evlinge.

Se hela informationshäftet i bifogade länk.
information-nyinflyttade-2016-for-hemsida

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Motion till föreningsstämma 2017 – inlämning senast den 31 januari 2017

Motion till Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen ska lämnas in senast 31 januari 2017. Enligt stadgarna i paragraf om motion gäller följande för båda föreningarna:
”Medlem har rätt att lämna skriftlig motion till föreningsstämman. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bifoga motion till kallelse till föreningsstämman tillsammans med styrelsens yttrande.”

Motioner till Samfälligheten skickar du in till:
e-post: vagevlinge@gmail.com, eller
V-E Samfällighetsförening, Lyckornas väg 9, 139 53 Värmdö

Motioner till Fastighetsägareföreningen skickar du in till:
e-post: fastighetevlinge@gmail.com, eller
V-E Fastighetsägareförening, Valborgsuddsvägen 4, 139 53 Värmdö

Datum för föreningsstämma 2017 är lördagen den 25 mars.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening


läs mer

Skogsutglesning Evlinge Skolväg

Skogsutglesning Evlinge Skolväg med start vecka 42

Arbetet med utglesning av främst gran i skogspartiet från korsningen Hinsavägen/Evlinge Skolväg
och mot lekparken. Arbetet börjar vecka 42 med underhuggning på gran.
Vi utgår från Skogsstyrelsens rådgivning på områden som är i behov av utglesning. Syftet är att öka skogens miljövärden som t ex är att gallra fram lövrik skog.
Har du några frågor kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 42-43.
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall.
Se även Värmdö kommuns hemsida.

Vid eldningsplatsen Hinsaviken är det inte tillåtet att lägga sitt eget
trädgårdsavfall eller rester efter trädfällning.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Vassklippning

Vassklippning

Vecka 39 startar vassklippning i vattnet och på land med början vid Notholmsbryggan.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Ny vägbeläggning inom området

Ny vägbeläggning inom området

Beläggningsarbeten på ett antal vägar inom området kommer att utföras
med start vecka 39.

Vi tackar för visad hänsyn under detta arbete.
Vägansvarig och kontaktperson är ordförande Paul Bengtsson, 070 523 44 60.
Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Lördag 24 september 09.30 Hinsaviken

Vi hoppas på stort deltagande vid Evlingedagen och vi ses i Hinsaviken 09.30

då vi fördelar arbetsuppgifterna.

Väl mött!

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Strandpromenaden och vassens utbredning

Området från nya badet till Hinsaviken på land och i vattnet har en snabbväxande vegetation av vass och sly. På grund av övergödning får vattenväxterna fäste i våra vikar, sly har blivit träd och vassen breder ut sig. Genom att klippa vass i vattnet och på land skapas bättre miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som ökar värdet för oss alla.

Vi beräknar starta arbetet efter Evlingedagen och har anlitat entreprenör för vassklippning och för upptagning stubbar från sly. Vi börjar vid Notholmsbryggan där vegetationen är som kraftigast.

Inför Evlingedagen den 24 september blir ett arbete att klippa sly vid Notholmsbryggan för att underlätta för entreprenör.

Har du några frågor om detta arbete kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Uppsättning nya sidomarkeringsstolpar vid farthinder

Sidomarkeringsstolpar vid våra farthinder kommer att bytas ut till blågula stolpar. Detta enligt rekommendation från Trafikverkets besiktning av våra vägar i maj. Arbetet planeras till Evlingedagen lördag 24 september.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Vinterväghållning 2016-2017

Vinterväghållning 2016-2017

Avtalet för vinterväghållning har förnyats för perioden 2016-2017 med entreprenören Kentas Last & Schakt AB.

Styrelsen och entreprenören vädjar till dig som fastighetsägare att undanröja trädgrenar och siktskymmande växtlighet på din tomtmark, som stör framkomligheten för maskiner och lastbilar vid vinterväghållning.
För de eventuella kostnader som uppstår vid skador på entreprenörens maskiner/lastbilar p.g.a. försumlighet från fastighetsägare är det Samfälligheten/fastighetsägaren som blir betalningsskyldiga.

Har du några frågor om vinterväghållning kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.
Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Evlingedag lördag 24 september

Evlingedag – lördagen den 24 september
09:30     Samling Hinsaviken

12:00     Lunch – hamburgare med tillbehör
15:00     Samling Hinsaviken, kaffe och kaka

Vi ser fram emot att många Evlingebor deltar med egen arbetsinsats för att hålla undan sly inom våra grönområden. Evlingedagen är ett sätt att umgås och samtidigt att se till att ta hand om vår gröna oas.
Vid samlingen i Hinsaviken går vi igenom arbetsuppgifterna.
Varmt välkomna!

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Nedan information är från Olov Sundström om viltvård under juli samt Länsstyrelsens beslut om viss skyddsjakt efter storskarv under 2016.
Läs mer här
viltvard-under-juli-manad

Länsstyrelsens beslut om viss skyddsjakt efter storskarv under 2016


läs mer

Ny vattenprovtagning på strandbaden visar positivt resultat!
Vattenprovtagning vid våra strandbad har åter genomförts den 19 juli.

Proverna visar att de åtgärder som vidtagits har gett resultat.

Vid gamla badet har två prover tagits både i vattnet och i vassen.
Båda proven visar tjänligt <10, för E-coli och Intestinala enterokocker.
Att jämföras med föregående mätning den 26 juni som visade
720 för E-coli och 290 för Intestinala enterokocker.

Vid nya badet har ett prov tagits som visar samma resultat
<10 som föregående mätning den 26 juni.
Provtagningen har skett via Svensk Vattenanalys AB.

Har du frågor på denna information skriv gärna till föreningens
e-postadress: vagevlinge@gmail.com.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Ny viltvårdare på plats i Evlinge

Mitt namn är Olov Sundström och jag är sedan den 1 juli 2016 engagerad av Värmdö-Evlinge fastighets- och samfällighetsförening som viltvårdare.
Jag flyttade hit i oktober 2014 och jag har nu erbjudit mina tjänster då jag vill bidra till trevnaden i området – precis som många av er andra också gör på olika sätt genom att sitta i föreningsstyrelser, ordna simskolor, genomföra midsommarfirande och vara aktiva i båtklubben.
Jag har jakt- och viltvårdserfarenhet sedan 40 år tillbaka och de senaste 20 åren har jag varit engagerad av Lidingö kommun som viltvårdare samt ingått i den Nationella Viltolycksorganisationen som leds av polisen.

Frågor som jag kan hjälpa till med är bland annat:

  • Att göra eftersök på trafikskadat vilt och om så är nödvändigt avliva viltet.
  • Att hålla efter skabbrävar i området.
  • Att fånga in grävlingar som bygger gryt under husgrunder.
  • Att avliva skadade sjöfåglar.
  • Att hålla nere beståndet av kråkfåglar i området (främst kråkor och kajor) genom regelbunden avskjutning. Beståndet är väldigt stort just nu här i Evlinge. Inte ovanligt med 100-150 kajor och kråkor som söker mat på badplatserna tidigt på morgonen.
  • Att ge tips och råd i olika viltfrågor.
  • Att vara kontaktperson mot Värmdö kommun och länsstyrelsen i jakt- och viltärenden.

Till min hjälp har jag min hund Albin som är av rasen Wachtelhund. Han söker rätt på skadat vilt i lina samt apporterar skadade fåglar i havet. Han är snart 2½ år. En snäll, glad, social och väldigt lekfull kompanjon.
Till min hjälp har jag också min silverfärgade Toyota Land Cruiser. Den har registreringsnummer KHL661. Så bli inte oroliga om ni ser den ”krypa fram” i långsamt mak tidigt på morgonen eller sena kvällar och nätter utanför ert bostadshus. Då är det bara jag och Albin som är ute på ett viltvårdsuppdrag.
Jag ser fram emot att få engagera mig ideellt i Evlinges löpande förvaltning. Jag är en erfaren viltvårdare med gott omdöme och ni kan känna er helt lugna och trygga om ni möter mig med bössan på ryggen när ni är ute och promenerar. Kom gärna fram och ställ frågor om ni undrar över något. Det går även bra att kontakta mig på mobilen. Jag kan dock inte garantera att jag alltid kan svara omedelbart eftersom jag har ett ordinarie jobb som jag utför på dagtid.
Vi ses i vår fina natur
Olov Sundström, 070 – 667 66 00


läs mer

Vattenprovtagning på våra strandbad och Notholmen

Vattenprovtagning vid våra strandbad har genomförts under juni. Provtagningen har skett via Svensk Vattenanalys AB. Bakterier som har analyserats är Escerichia coli (E-coli) och Itestinala enterokocker (tarmbakterier från fågel/djur). Resultatet av analysen se nedan och kompletterat med resultatet från 2015 års provtagning. Resultatet har sänts till Värmdö kommun.

tabell2

På grund av ovan analysresultat pågår aktivitet i styrelsen och med viltvårdsansvarig för att snabbt få information från Länsstyrelsen om vad vi får göra nu för att förbättra kvalitén på våra bad.

Har du frågor på denna information skriv gärna till föreningens e-postadress: vagevlinge@gmail.com.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen

Svensk Vattenanalys AB


läs mer