Vi har fått in en hel del svar på på stadgarna och det tackar vi för.
Dock behöver vi få in ytterligare svar från medlemmar för att kunna uppfylla vad som krävs i de gamla stadgarna.

Vi vädjar till Dig, som inte inte redan har skickat in blankett för medgivande i frankerat svarskuvert, att göra det redan idag.

De skriftliga rösterna kommer att läggas till de närvarande medlemmarnas röster på föreningsstämma den 21 mars 2015.

Tack på förhand
Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening


läs mer

Bäste medlem

Per brevpost den 29 oktober har styrelsen i V-E Fastighetsägareförening, till alla medlemmar, skickat ut ett medlemsbrev, blankett med infogat stadgeförslag och frankerat svarskuvert. I medlemsbrevet vädjar Fastighetsägareförening om Din medverkan för att kunna få de omarbetade stadgarna formellt godkända en andra gång vid kommande föreningsstämma den 21 mars 2015.
Vi ber dig redan idag bidra med din röst på stadgeförslaget och sända in det i bifogat frankerat svarskuvert.

Läs hela medlemsbrevet här  Medlemsbrev FF 20141020

Läs här blanketten för medgivande  Blankett för medgivande med infogat stadgeförslag

Läs här protokoll från extra föreningsstämma den 27 september 2014  FF extra stämma protokoll 20140927


läs mer

Styrelseuppdrag

Nu startar valberedningen sitt arbete med att få fram nya ledamöter till styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen.
Är du intresserad av ett styrelseuppdrag ber vi Dig kontakta Valberedningen.
Styrelseuppdraget gäller för 2015 och mandatperioden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.
Kontakta gärna:
Lars-Erik Alversjö 070 588 02 57
Per Nilsson 070 781 05 70

Det går också bra att anmäla ditt intresse via e-post till: vagevlinge@gmail.com eller fastighetevlinge@gmail.com


läs mer

Vattenfalls arbete med el-ledningar

Vattenfalls arbete med nedläggning av el-ledningar

Vattenfalls arbete med nedläggning av el-ledningar startade i oktober 2013 och kommer att vara klart
den 1 november 2014. Arbetsbodar och övrigt material kommer att vara borttaget till detta datum. Fastighetsägareföreningens upplåtelse av mark till Vattenfall för bodar etc. under denna period har
gett en intäkt till föreningen.


läs mer

Tack till alla tjejer och killar för Evlingedagen

Ett stort tack till alla tjejer och killar som med skottkärra, kratta och spade såg till att vi fick en grusad gångstig från centrumbryggan till Notholmsbryggan.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Ett samandrag från styrelsesammanträden under perioden juni-september finns tillgängligt. Rapporterna finns i huvudmenyn under respektive förening.

Styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen


läs mer

 

Protokoll från extra föreningsstämma den 27 september och information om nästa steg för att anta nya stadgar för Fastighetsägareföreningen kommer att informeras om under vecka 44.

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening

Stadgar underskrivna första gången VEFF 2014

 


läs mer

Sommar 2014

Sommar 2014 – information till boende i Evlinge.

Sommarinformation Evlinge 2014


läs mer

Styrelserna rapporterar juni 2014

 

Rapport från styrelsen i V-E Samfällighetsförening och från styrelsen i V-E Fastighetsägareföreningen finns i huvudmenyn under respektive förening. Rapporterna är en sammanfattning från styrelsemöten under perioden april-juni 2014. Dessutom finns Skogsstyrelsens rådgivning i sin helhet.

Nya stadgar för Samfällighetsföreningen är registrerade hos Lantmäteriet och finns i huvudmenyn.


läs mer

Föreningsstämma protokoll och stadgar 2014

Samfällighetsföreningen
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014.
De nya stadgarna antagna vid föreningsstämman har registrerats hos Lantmäteriet och i huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns antagna stadgar daterat 20140329. 

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

 Fastighetsägareföreningen
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014 samt antagna stadgar första gången.
I årsmötesprotokollet punkt 12 har det tyvärr blivit en felskrivning på årsavgift. I protokollet står det att årsavgiften är 400 kronor, vilket är felaktigt. Årsavgiften är 450 kronor, vi ber om ursäkt för denna felskrivning.

För att de nya stadgarna för Fastighetsägareföreningen, som antogs första gången vid stämman, ska gälla krävs beslut vid två stämmor. Vid föreningsstämman i mars beslöts att extra stämma för stadgarna blir lördagen den 27 september. Därefter kan stadgarna börja gälla. Tills den 27 september 2014 gäller de gamla stadgarna från 1998.
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns antagna stadgar första gången 20140329.

Kallelse till extra stämma för Fastighetsägareföreningen i september 2014 kommer att skickas ut per post senast 15 dagar före utsatt datum för stämma.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge  Fastighetsägareförening
2014-05-06

 


läs mer

Tack till alla Evlingebor

För Evlingedagen lördagen den 26 april

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen tackar alla Evlingebor som ställde upp med egen arbetsinsats och genomförde en fantastiskt bra Evlingegdag. De prioriterade områdena och ytterligare områden städades. Vid den här Evlingedagen testades också ett nytt koncept för lunch och även det blev uppskattat.
Stort tack styrelserna 


läs mer

Sommarjobb för dig som fyllt 16 år

Är du intresserad av att klippa gräs på våra badstränder, fotbollsplan och midsommaräng under sommarmånaderna?

Kontakta gärna Fredde Sjöstedt, Tärnkobbsvägen 21, 070-944 69 75 så får du mer information.


läs mer

Skyddsjakt Evlinge och Älvsby tomtområde

Styrelsen i Fastighetsägareförening upplåter åt Kurt Franzén och Johnny Rasmussen att ansvara för skyddsjakt inom Evlinge och Älvsby tomtområde under perioden 2014-2015. Älvsby gränsar till Evlinge och en bättre skyddsjakt och eftersöksjakt kan genomföras med detta jaktlag.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 oktober-31 januari
ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 februari-30 september
ringer du till polisen.
Påträffar du andra skadade djur ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Alla ärenden inom skyddsjakt kan du alltid meddela via fastighetsägareföreningens
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com.

Adress och mobilnummer till jaktlaget:
Kurt Franzén, Evlinge Skolväg 38, mobil, 073 507 6660.
Johnny Rasmussen, Värmdövägen 37, Älvsby Jaktlag, mobil 070 888 9322.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen


läs mer

Eldning på mark eller i tunna är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43

Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder som är två veckor på våren och två veckor på hösten. Detta gäller även eldning i tunna. Eldning av trädgårdsavfall på mark eller i tunna är endast tillåtet under veckorna 17-18 och 42-43 varje år.

Hinsaviken

Det är inte tillåtet att fastighetsägarna på Evlinge tippar ris/sly vid Hinsavikens eldningsplats.

Denna eldningsplats är enbart till för fastighetsägareföreningens trädavverkning, inom föreningens grönområden, som tippas här.


läs mer

Anvisningar för tung- och byggtransporter till fastigheter inom Evlinge – februari 2014

Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för vägskador förorsakade av tungtransporter till sin fastighet.
Med tungtransport avses också vid leverans av enbart en (1) gods där transportbilen är fullastad och ska leverera till flera områden, men börjar i Evlinge.
Tungtransporter bör undvikas under tjällossningstid.

För att förebygga vägskador har styrelsen i Vägföreningen fastställt att:

  • föranmälan om tungtransporter gör du bäst via vägföreningens
    e-postadress vagevlinge@gmail.com
  • föranmälan gör du i god tid innan transporten genomförs, alternativt kontaktas vägansvariga
  • efter föranmälan gör vägansvariga en besiktning av vägen innan transport genomförs. Detta för att fastighetsägaren inte ska belastas för skador som uppkommit innan transporten genomförs
  • används boggibil bör dessa ha styrbara axlar
  • lastbil och släp får endast framföras på Evlingevägen
  • omlastning från släp ska alltid ske vid Hinsaviken
  • bandgående fordon får inte framföras på vägnätet.

Styrelsen Evlinge- Värmdö Vägförening

 

 


läs mer

Under oktober och november kommer Vattenfall Eldistribution AB, via Vattenfall Services Nordic AB, att uföra sk. helikopterkvistning på högspänningsledningar i Evlinge för att trygga säkerheten på kraftledningarna. Allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus när man hör helikoptern så att man inte kommer till skada. Vid synpunkter kontakta Vattenfall på tel. 08-7397009


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 42 och 43
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Eldning är tillåtet under veckorna 42 och 43. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken
Det är inte tillåtet att Evlingebor lägga eget sly efter trädavverkning vid Hinsavikens eldningsplats. Det är enbart avverkning från föreningens grönområden som eldas här.


läs mer

På den gamla hemsidan behövdes en log-in för att komma åt information gällande Väg- och Fastighetsägareföreningen. På denna nya hemsida för föreningarna behövs ingen log-in eller registrering utan man får automatisk åtkomst till all information. Den rubrik som säger ”logga in” och ”registrera” är till för administratörerna av hemsidan.


läs mer

El-ledningar ska läggas ner från Vattenfalls sida i Evlinge.

Vattenfall kommer under perioden 1 oktober 2013 – maj 2014 att arbeta med nedläggning av elledningar inom Evlinge (luftledningar skall läggas under jord för att skapa en stabilare försörjning). Vattenfall kommer att använda ängsmarken vid Evlinge Torg som uppställningsplats under tiden för sina arbeten. Se bifogad karta för arbeten. Arbetena kommer att starta i de norra delarna av Evlinge

Proj.3 216087 ÄT57-L23 Evlinge översikt schakt.


läs mer

Sommarinformation 2013

Sommarinformation 2013 

 Midsommar

Traditionsenligt midsommarfirande sker på ängen vid Hinsaviken den 21 juni.

Vi börjar dekorera midsommarstången kl. 12:00 så ta gärna med blommor att dekorera med. Spelmännen börjar kl. 13:00 (så det hinns med en sillunch hemma innan det är dags att ta med jordgubbstårtan till midsommarstången). Det kommer att finnas glassförsäljning, lotterier, pilkastning, fiskdamm, förtäring, kaffe och dryck till försäljning.

Kvällen innan midsommarafton

Kvällen innan midsommarafton träffas vi för att traditionsenligt löva stången och fixa i ordning för fiskdamm, tält, pilkastning etc. Alla, stora som små, är välkomna torsdagen den 20 juni kl. 17:00, ta gärna med picknick korg om ni vill äta något och verktyg, skruvdragare, skruvar, krattor etc.

Midsommardagsfotboll

På midsommardagen träffas alla vid fotbollsplanen kl.14:00 för att lira boll. Unga och äldre spelar med och mot varandra. Ta med fotboll så att det med säkerhet finns en. Kom gärna och heja på även om du inte orkar spela!!

Loppis i Hinsaviken

Den årliga loppisen går av stapeln lördagen innan midsommar den 15 juni kl. 10:00-14:00. Kontakta Ewa Sjöberg, 070-486 44 33, för att meddela om du vill vara med och sälja.

Sommarboule

Boulebanan vid Hinsaviken är fri att använda. Ta med kompisar och lite fika eller varför inte grilla på grillen bredvid. Det finns fina nya picknick bänkar med bord att sitta vid. Ta med egna bouleklot.

Grillplatser

Nyttja gärna grillplatserna som finns i området, en vid boulebanan vid Hinsaviken och en på Notholmen. Ta med egen ved/briketter. Var dock noggrann med att städa efter dig.

Badplatser

Två stora badplatser finns i området, Gamla badet som passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta och lång sandstrand, avgränsning med bojar finns. Där finns ingen brygga. Nya badet, där finns gräsmatta och sandstrand samt brygga och hopptorn. Lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Vattenskotrar

Uppmärksamma att vattenskotrar inte får framföras vid våra badplatser och våra vatten. Reglerna säger att vattenskotrar bara får färdas i allmänna farleder i skärgården. Det är tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt men inte närmare land än 100 meter.

Se Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/stockholm för regler gällande framförande av vattenskoter.

Simskola

Vecka 30 är det dags för den årliga simskolan vid nya badet, se bifogat informationsblad. Observera att badbryggan vid nya badet är avlyst för simskolan under timmarna simskolan är i gång under vecka 30 (oftast förmiddagarna). Väl värt att påminna om är att alla vuxna och barn kan komma ner och ta simborgarmärket, ett bra sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

 Lekplatsen

Det finns en lekplats i området, vid Evlingeskolväg/Hinsaringen. Vi vill påminna om att lek sker på egen risk, d v s ingen kollektiv försäkring finns.

 Rävar

Var uppmärksam på att du inte bör mata rävar. Rävar är vilda rovdjur som inte bör komma nära bostäder vilket de gör om de får mat. De kan göra åverkan på bostäder när de markerar revir, samt fälla både katter och mindre hundar.

 Sommarkatter

Se till att ta hand om dina katter och ta inte sommarkatter.

Rastning av hundar

Säkerställ att du plockar upp efter din hund när du rastar den på ytor där det rör sig mycket människor, speciellt nu sommartid. Uppmärksamma även att hundar inte får förekomma på badstränderna samt att hundar måste hållas kopplade. Hundbad sker vid Centrumbryggan (mellan Hinsaviken och Notholmen).

Skarvar på Tallkobben

Det har samlats många skarvar på Tallkobben och som tallarna på holmen håller på att dö. I år har Länsstyrelsen tillåtit prickning av ägg och skyddsjakt av skarv på Tallkobben. I maj genomfördes prickning av ägg och eventuell skyddsjakt kommer att genomföras senare under sommaren/tidiga hösten.

Parkeringsregler i området

Parkering är endast tillåten på anvisade parkeringsplatser.

Hastigheten på våra vägar

Tänk på att det är 30 km/h på våra vägar i området. Håll hastigheten då många barn, vuxna och djur rör sig runt vägarna och innan man vet ordet av kan olyckan vara framme.

Vattentillgång

Som vanligt på sommarhalvåret får vi inte slösa på grundvattnet genom att t.ex. vattna gräsmattor, tvätta bilen och fylla på poolen från våra brunnar. Det kan sluta illa för inte bara dig själv utan även dina grannar.

Evlingedagen

Efter några år av vikande närvaro ser vi nu äntligen en ökad närvaro på Evlingedagarna. Det är vår förhoppning att alla boende i området skall se Evlingedagarna som ett sätt både ta hand om vårt vackra område samt som ett tillfälle att träffas ute i det gröna och umgås, knyta nya och gamla kontakter och ha det trevligt, för att Evlinge ska vara ett trevligt och omhändertaget område. Vårt område ska vara en fröjd att bo i, besöka och passera genom. Vi vill därför uppmärksamma Er på datumet för höstens Evlingedag, den 21 september. Notera det redan nu i almanackan.

Trädfällning och övrig åverkan på föreningens mark

Förfrågan om trädavverkning eller slyröjning på föreningens mark ska ske skriftligt i brevlåda eller via e-post. Din skriftliga ansökan kan du skicka till vagevlinge@gmail.com eller ordförande Ingemar Norén, Lyckornas väg 21, ingemarnoren.nu@telia.com. En Trädgrupp bildades i april 2013 som hanterar inkomna ärenden, besöker fastighetsägaren och bereder ärendet för beslut i Vägföreningens styrelse. Ingen olovlig trädfällning eller övrig åverkan får ske på föreningens mark före besök och beslut.

 Dikesrensning

Håll gärna efter diken och marken vid dikena runt din tomt, men beakta eldningsregler. Säkerställ dock att du inte gör olovlig åverkan på föreningens mark.

Grannsamverkan

Håll ett extra öga på vad som händer runt omkring i området så att vi gemensamt försöker skydda det från obehagliga överraskningar (inbrott, skadegörelse etc.). Kontakta någon i styrelsen om du skulle se något du inte tror hör hemma här i området.

Evlingemärken till bilen

Det finns Evlingemärken till bilen att hämta hos Ewa Sjöberg (se adress nedan). Dessa skall sättas på bakrutan på bilen så att vi kan hjälpas åt att ha lite koll på bilarna som färdas på våra vägar.

Kontakta vägansvariga innan tunga transporter genomförs

Var uppmärksam på att det finns ton-begränsningar för boggitryck i området för att skydda våra vägar för hård belastning. Kontakta vägansvariga i Vägföreningen (se uppgifter nedan) innan du bokar tunga transporter så att besiktning av vägarna kan göras både innan och efter genomförda arbeten.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll för respektive förening finns på anslagstavlorna.

 Ny hemsida

Under augusti 2013 kommer vi att lansera en ny hemsida. Adressen till den nya hemsidan är www.evlinge.com och där kommer du att finna information om Vägföreningen och Fastighetsägareföreningen, kontaktuppgifter, protokoll från möten, aktuell information från styrelserna om vad som händer i området, stadgar och mycket, mycket mer.

 Styrelsekontaktuppgifter

Här nedan ser du styrelserna i Fastighetsägareföreningen respektive Vägföreningen.

Fastighetsägareföreningen e-mail: fastighetevlinge@gmail.com

 

Per Forss Evlingevägen 12 070-854 18 75 Ordförande
Karin Gustafsson Gullregnsvägen 3 070-208 36 13 Kassör
Madeleine Andersson Ripstigen 4 070-266 82 48 Sekreterare
Ann-Britt Löfgren Älgkalvsvägen 8 076-111 44 54 Ledamot
Ulf Antfolk Evlingevägen 20 070-954 91 34 Ledamot
Peter Ahlm Valborgsuddsvägen 4 070-277 06 62 Ledamot
Henrietta Gahmberg Handelsbacken 6 073-958 68 19 Suppleant
Ewa Sjöberg Lyckornas Väg 8 070-486 44 33 Suppleant
Lennart Söderström Evlinge skolväg 14 076-787 98 31 Suppleant

 

Vägföreningen e-mail: vagevlinge@gmail.com

 

Ingemar Norén Lyckornas Väg 21 08-571 620 77 Ordförande
Sanna Ohlin Evlinge Skolväg 40 070-715 56 95 Kassör
Madeleine Andersson Ripstigen 4 070-266 82 48 Sekreterare
Fredrik Sjöstedt Tärnkobbsvägen 21 070-944 69 75 Vägansvarig
Jori Löpp Fasanbacken 6 070-601 10 92 Ledamot
Paul Bengtsson Lyckornas Väg 9 070-523 44 60 Vägansvarig (suppleant)
Robert Eriksson Lämmelstigen 6 070-250 13 60 Vägansvarig (suppleant)
Per Forss Evlingevägen 12 070-854 18 75 Suppleant

 

Trevlig sommar! Vi ses!


läs mer