Nya vägskyltar

Ny välkomstskylt med zontavla och baksida Välkommen åter, har satts upp vid
infarten till Evlinge.

Nya 30-skyltar med kör försiktigt och baksida tack för visad hänsyn, har satts
upp vid Evlinge Skolväg och Evlingevägen.

Styrelsen Samfällighetsföreningen


läs mer

Föreningsstämma lördag 5 mars 2016

FÖRENINGSSTÄMMA 2016

Föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 5 mars 2016 kl. 10:00.
Lokal: Hemmesta högstadieskolas matsal, Motionsvägen 4.
Stämmohandlingar kommer att sändas ut vecka 6 och samtidigt
läggas ut på hemsidan.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening
vagevlinge@gmail.com och fastighetevlinge@gmail.com

 


läs mer

Motion senast 31 januari 2016

Motion till föreningarna ska lämnas in senast 31 januari 2016

Enligt stadgarna i paragraf om motion gäller följande för båda föreningarna:
”Medlem har rätt att lämna skriftlig motion till föreningsstämman.
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2016
före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bifoga motion till
k
allelse till föreningsstämman tillsammans med styrelsens yttrande.”

Motioner till Samfällighetsföreningen skickar du in till:
e-post: vagevlinge@gmail.com

eller
V-E Samfällighetsförening
Lyckornas väg 9
139 53 Värmdö

Motioner till Fastighetsägareföreningen skickar du in till:
e-post: fastighetevlinge@gmail.com
eller
V-E Fastighetsägareförening
Valborgsuddsvägen 4
139 53 Värmdö

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening


läs mer

Vinterväghållning 2015-2016

Avtalet för vinterväghållning har förnyats för perioden 2015-2016 med entreprenören Kentas Last & Schakt AB.

Styrelsen i Samfälligheten och entreprenören vädjar till dig som fastighetsägare att undanröja trädgrenar och annat som stör framkomligheten för maskiner och lastbilar vid vinterväghållning.

För de eventuella kostnader som uppstår vid skador på entreprenörens maskiner/lastbilar p.g.a. försumlighet från fastighetsägare är det Samfälligheten/fastighetsägaren som blir betalningsskyldiga.

Vi vill också vädja till dig som fastighetsägare att undanröja siktskymmande växlighet på tomterna. Sommarens väder har gjort att växtligheten brett ut sig.  Vid vägkorsningar får häckar eller annan siktskymmande inhägnad inte vara högre än
0,8 m över vägbanan inom 10 m från angränsande väg.  Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Kontaktperson i frågor om vinterväghållning är ordförande Paul Bengtsson 070-523 44 60.

Styrelsen Samfällighetsföreningen


läs mer

Våra vägar inom Evlinge

Vid styrelsemöte i Samfälligheten måndagen den 24 augusti har styrelsen beslutat följande för våra vägar.
Under hösten 2015 gör vi inga nya vägbeläggningar utan ägnar oss åt att laga enskilda skador.
Ny vägbeläggning flyttar vi fram till hösten 2016.  Skälet är att en stor del av kostnaden för ett beläggningsprojekt utgörs av entreprenörens startkostnad. Det blir därför bättre ekonomi om vi utför större arbeten vart annat år.

I möjligaste mån kommer vi att hålla oss till förnyelseplanen och prioritet 2016 är valda sträckor på Evlinge Skolväg, Hinsaringen, Hinsavägen och Betesvägen. Visar det sig att vi behöver prioritera om så gör vi det.

Kontaktperson för vägar barmark är ordförande Paul Bengtsson, 070 523 44 60.

Styrelsen Samfällighetsföreningen

Skärmklipp


läs mer

Värmdö kommun har uppmanat styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen att ta vattenprovtagning vid gamla och nya badet samt vid badbryggan Notholmen.  Provtagningen har skett via Alcontrol Laboratories. Undersökningen avsåg E coli och intestinala enterokocker (=tarmbakterier från djur/fågel). Bedömningen på provtagningen visar tjänligt badvatten.  Rapporterna bifogas här i sin helhet.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen

Provtagning nya badet aug 2015

Provtagning Notholmen aug 2015

Provtagning gamla badet aug 2015


läs mer

Telia och fiberkabel

Telia har kontaktat styrelsen i Samfälligheten om att de vill etablera fiberkabel inom Evlinge. Förutsättningarna för fiberkabel är 30% uppslutning i området. Enhetspriset beräknas till 20 900 kronor. Fiberkabeln planeras hänga i stolparna.

Under augusti kommer Telia att informera mer om detta och plats för informationen ges senare.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening


läs mer

Sommarinformationen har gått ut via brev till alla som bor på Evlinge.

Här kan du läsa information Sommarinformation SF FF Evlinge 1 juni 2015


läs mer

Gällande regler i Samfälligheten

Gällande regler i Samfälligheten

Här är de regler som gäller inom Evlinge och är framtagna dels av styrelsen och dels utifrån regler för tättbebyggt område.

Regler för Samfälligheten juni 2015

Regler för trädavverkning reviderad juni 2015

Regler för tunga transporter reviderad juni 2015


läs mer

Nya stadgar för V-E Fastighetsägareföreningen har nu registrerats på Bolagsverket. Under huvudmenyn och Fastighetsägareföreningen hittar du de nya stadgar samt bifogas här.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

Stagar FF registrerade 2015 


läs mer

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening –Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via vagevlinge@gmail.com 

Paul Bengtsson, ordförande och ansvarig för väg
070-523 44 60, telefontid: ti och to 16.30–17.00
Bertil Friman, kassör, 070-647 03 29
Ann-Britt Löfgren, sekreterare, 076 111 44 54
Fredrik Sjöstedt, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-944 69 75
Robert Eriksson, trafikföreskrifter, väg, trädgrupp, 070-250 13 60
Ulf Antfolk, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-954 91 34
Peter Ahlm, framtidsfrågor för Evlinge, 073-557 95 75

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening – Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via fastighetevlinge@gmail.com

 Peter Ahlm, ordförande, 073-557 95 75
Lars-Erik Alversjö, kassör, 070-588 02 57
Fredrik Sjöstedt, ordinarie, 070-944 69 75
Robert Eriksson, ordinarie, 070-250 13 60
Paul Bengtsson, ordinarie, 070-523 44 60
Karin Löfgren, suppleant, 070-929 67 33
Jori Löpp, suppleant, 070-601 10 92
Madeleine Andersson, adjungerad person, 070-266 82 48

 

 


läs mer

Föreningarnas stämmoprotokoll 2015

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns protokollet från föreningsstämman

den 21 mars 1015.
Styrelsen i Samfällighetsföreningen

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns protokollet från föreningsstämman
den 21 mars 2015 samt antagna stadgar andra gången. De nya stadgarna lämnas in till
Bolagsverket för registrering och börjar därefter att gälla.
Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Eldning är tillåtet under veckorna 17-18 och 42-43. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken
Det är inte tillåtet att Evlingebor lägga eget sly efter trädavverkning vid Hinsavikens eldningsplats. Det är enbart avverkning från föreningens grönområden som eldas här.


läs mer

Föreningsstämma lördagen den 21 mars 2015

Kallelse och årsredovisning inför föreningsstämman lördagen den 21 mars
har sänt ut till alla medlemmar per post den 3 mars.

Här finns kallelse, dagordning och årsberättelse för Samfällighets-
och Fastighetsägareföreningen.

Vi ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen

Kallelse, dagordning, årsredovisning inför årsmöte VESF 2015

Kallelse till årsmöte VEFF 2015

Verksamhetsberättelse FF 2014

 


läs mer

Nu startar valberedningen sitt arbete med att få fram nya ledamöter till styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen.
Är du intresserad av ett styrelseuppdrag ber vi Dig kontakta Valberedningen.
Styrelseuppdraget gäller för 2015 och mandatperioden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.
Kontakta gärna:
Lars-Erik Alversjö 070 588 02 57
Per Nilsson 070 781 05 70

Det går också bra att anmäla ditt intresse via e-post till: vagevlinge@gmail.com eller fastighetevlinge@gmail.com


läs mer

Ett samandrag från styrelsesammanträden under perioden juni-september finns tillgängligt. Rapporterna finns i huvudmenyn under respektive förening.

Styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen


läs mer

Sommar 2014

Sommar 2014 – information till boende i Evlinge.

Sommarinformation Evlinge 2014


läs mer

Styrelserna rapporterar juni 2014

Rapport från styrelsen i V-E Samfällighetsförening och från styrelsen i V-E Fastighetsägareföreningen finns i huvudmenyn under respektive förening. Rapporterna är en sammanfattning från styrelsemöten under perioden april-juni 2014. Dessutom finns Skogsstyrelsens rådgivning i sin helhet.

Nya stadgar för Samfällighetsföreningen är registrerade hos Lantmäteriet och finns i huvudmenyn.


läs mer

Föreningsstämma protokoll och stadgar 2014

Samfällighetsföreningen
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014.
De nya stadgarna antagna vid föreningsstämman har registrerats hos Lantmäteriet och i huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns antagna stadgar daterat 20140329. 

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

 Fastighetsägareföreningen
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014 samt antagna stadgar första gången.
I årsmötesprotokollet punkt 12 har det tyvärr blivit en felskrivning på årsavgift. I protokollet står det att årsavgiften är 400 kronor, vilket är felaktigt. Årsavgiften är 450 kronor, vi ber om ursäkt för denna felskrivning.

För att de nya stadgarna för Fastighetsägareföreningen, som antogs första gången vid stämman, ska gälla krävs beslut vid två stämmor. Vid föreningsstämman i mars beslöts att extra stämma för stadgarna blir lördagen den 27 september. Därefter kan stadgarna börja gälla. Tills den 27 september 2014 gäller de gamla stadgarna från 1998.
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns antagna stadgar första gången 20140329.

Kallelse till extra stämma för Fastighetsägareföreningen i september 2014 kommer att skickas ut per post senast 15 dagar före utsatt datum för stämma.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge  Fastighetsägareförening
2014-05-06

 


läs mer

Sommarjobb för dig som fyllt 16 år

Är du intresserad av att klippa gräs på våra badstränder, fotbollsplan och midsommaräng under sommarmånaderna?

Kontakta gärna Fredde Sjöstedt, Tärnkobbsvägen 21, 070-944 69 75 så får du mer information.


läs mer