Föreningsstämma lördagen den 21 mars 2015

Kallelse och årsredovisning inför föreningsstämman lördagen den 21 mars
har sänt ut till alla medlemmar per post den 3 mars.

Här finns kallelse, dagordning och årsberättelse för Samfällighets-
och Fastighetsägareföreningen.

Vi ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen

Kallelse, dagordning, årsredovisning inför årsmöte VESF 2015

Kallelse till årsmöte VEFF 2015

Verksamhetsberättelse FF 2014

 


läs mer

Motion till föreningsstämma senast 31 januari 2015

Medlem inom Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen som vill lämna in motion till föreningsstämman den 21 mars 2015 behöver lämna in motionen senast den 31 januari.

Motion till Samfällighetsföreningen skickas in till e-postadressen:
vagevlinge@gmail.com

Motion till Fastighetsägareföreningen skickas in till e-postadressen:
fastighetevlinge@gmail.com

Utdrag ur stadgar för Samfällighetsföreningen
§ 17 Motion (stadgar antagna 2014)
Medlem har rätt att lämna skriftlig motion till föreningsstämman. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bifoga motion till kallelsen till föreningsstämman tillsammans med styrelsens yttrande.

Utdrag ur stadgar för Fastighetsägareföreningen
§ 10 (stadgar antagna 1959/1998)
Å föreningsstämma må ock förekomma fråga, varom föreningsmedlem väcker förslag, börande dock styrelsen hava mottagit skriftlig framställning rörande sådant förslag i så god tid, att ärendet hinner intagas i kallelse till sammanträdet.


läs mer

Vi har fått in en hel del svar på på stadgarna och det tackar vi för.
Dock behöver vi få in ytterligare svar från medlemmar för att kunna uppfylla vad som krävs i de gamla stadgarna.

Vi vädjar till Dig, som inte inte redan har skickat in blankett för medgivande i frankerat svarskuvert, att göra det redan idag.

De skriftliga rösterna kommer att läggas till de närvarande medlemmarnas röster på föreningsstämma den 21 mars 2015.

Tack på förhand
Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening


läs mer

Bäste medlem

Per brevpost den 29 oktober har styrelsen i V-E Fastighetsägareförening, till alla medlemmar, skickat ut ett medlemsbrev, blankett med infogat stadgeförslag och frankerat svarskuvert. I medlemsbrevet vädjar Fastighetsägareförening om Din medverkan för att kunna få de omarbetade stadgarna formellt godkända en andra gång vid kommande föreningsstämma den 21 mars 2015.
Vi ber dig redan idag bidra med din röst på stadgeförslaget och sända in det i bifogat frankerat svarskuvert.

Läs hela medlemsbrevet här  Medlemsbrev FF 20141020

Läs här blanketten för medgivande  Blankett för medgivande med infogat stadgeförslag

Läs här protokoll från extra föreningsstämma den 27 september 2014  FF extra stämma protokoll 20140927


läs mer

Styrelseuppdrag

Nu startar valberedningen sitt arbete med att få fram nya ledamöter till styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen.
Är du intresserad av ett styrelseuppdrag ber vi Dig kontakta Valberedningen.
Styrelseuppdraget gäller för 2015 och mandatperioden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.
Kontakta gärna:
Lars-Erik Alversjö 070 588 02 57
Per Nilsson 070 781 05 70

Det går också bra att anmäla ditt intresse via e-post till: vagevlinge@gmail.com eller fastighetevlinge@gmail.com


läs mer

Vattenfalls arbete med el-ledningar

Vattenfalls arbete med nedläggning av el-ledningar

Vattenfalls arbete med nedläggning av el-ledningar startade i oktober 2013 och kommer att vara klart
den 1 november 2014. Arbetsbodar och övrigt material kommer att vara borttaget till detta datum. Fastighetsägareföreningens upplåtelse av mark till Vattenfall för bodar etc. under denna period har
gett en intäkt till föreningen.


läs mer

Tack till alla tjejer och killar för Evlingedagen

Ett stort tack till alla tjejer och killar som med skottkärra, kratta och spade såg till att vi fick en grusad gångstig från centrumbryggan till Notholmsbryggan.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Ett samandrag från styrelsesammanträden under perioden juni-september finns tillgängligt. Rapporterna finns i huvudmenyn under respektive förening.

Styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen


läs mer

 

Protokoll från extra föreningsstämma den 27 september och information om nästa steg för att anta nya stadgar för Fastighetsägareföreningen kommer att informeras om under vecka 44.

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening

Stadgar underskrivna första gången VEFF 2014

 


läs mer

Sommar 2014

Sommar 2014 – information till boende i Evlinge.

Sommarinformation Evlinge 2014


läs mer

Styrelserna rapporterar juni 2014

 

Rapport från styrelsen i V-E Samfällighetsförening och från styrelsen i V-E Fastighetsägareföreningen finns i huvudmenyn under respektive förening. Rapporterna är en sammanfattning från styrelsemöten under perioden april-juni 2014. Dessutom finns Skogsstyrelsens rådgivning i sin helhet.

Nya stadgar för Samfällighetsföreningen är registrerade hos Lantmäteriet och finns i huvudmenyn.


läs mer

Föreningsstämma protokoll och stadgar 2014

Samfällighetsföreningen
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014.
De nya stadgarna antagna vid föreningsstämman har registrerats hos Lantmäteriet och i huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns antagna stadgar daterat 20140329. 

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

 Fastighetsägareföreningen
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014 samt antagna stadgar första gången.
I årsmötesprotokollet punkt 12 har det tyvärr blivit en felskrivning på årsavgift. I protokollet står det att årsavgiften är 400 kronor, vilket är felaktigt. Årsavgiften är 450 kronor, vi ber om ursäkt för denna felskrivning.

För att de nya stadgarna för Fastighetsägareföreningen, som antogs första gången vid stämman, ska gälla krävs beslut vid två stämmor. Vid föreningsstämman i mars beslöts att extra stämma för stadgarna blir lördagen den 27 september. Därefter kan stadgarna börja gälla. Tills den 27 september 2014 gäller de gamla stadgarna från 1998.
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns antagna stadgar första gången 20140329.

Kallelse till extra stämma för Fastighetsägareföreningen i september 2014 kommer att skickas ut per post senast 15 dagar före utsatt datum för stämma.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge  Fastighetsägareförening
2014-05-06

 


läs mer

Tack till alla Evlingebor

För Evlingedagen lördagen den 26 april

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen tackar alla Evlingebor som ställde upp med egen arbetsinsats och genomförde en fantastiskt bra Evlingegdag. De prioriterade områdena och ytterligare områden städades. Vid den här Evlingedagen testades också ett nytt koncept för lunch och även det blev uppskattat.
Stort tack styrelserna 


läs mer

Sommarjobb för dig som fyllt 16 år

Är du intresserad av att klippa gräs på våra badstränder, fotbollsplan och midsommaräng under sommarmånaderna?

Kontakta gärna Fredde Sjöstedt, Tärnkobbsvägen 21, 070-944 69 75 så får du mer information.


läs mer

Skyddsjakt Evlinge och Älvsby tomtområde

Styrelsen i Fastighetsägareförening upplåter åt Kurt Franzén och Johnny Rasmussen att ansvara för skyddsjakt inom Evlinge och Älvsby tomtområde under perioden 2014-2015. Älvsby gränsar till Evlinge och en bättre skyddsjakt och eftersöksjakt kan genomföras med detta jaktlag.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 oktober-31 januari
ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 februari-30 september
ringer du till polisen.
Påträffar du andra skadade djur ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Alla ärenden inom skyddsjakt kan du alltid meddela via fastighetsägareföreningens
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com.

Adress och mobilnummer till jaktlaget:
Kurt Franzén, Evlinge Skolväg 38, mobil, 073 507 6660.
Johnny Rasmussen, Värmdövägen 37, Älvsby Jaktlag, mobil 070 888 9322.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen


läs mer

Eldning på mark eller i tunna är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43

Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder som är två veckor på våren och två veckor på hösten. Detta gäller även eldning i tunna. Eldning av trädgårdsavfall på mark eller i tunna är endast tillåtet under veckorna 17-18 och 42-43 varje år.

Hinsaviken

Det är inte tillåtet att fastighetsägarna på Evlinge tippar ris/sly vid Hinsavikens eldningsplats.

Denna eldningsplats är enbart till för fastighetsägareföreningens trädavverkning, inom föreningens grönområden, som tippas här.


läs mer

Anvisningar för tung- och byggtransporter till fastigheter inom Evlinge – februari 2014

Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för vägskador förorsakade av tungtransporter till sin fastighet.
Med tungtransport avses också vid leverans av enbart en (1) gods där transportbilen är fullastad och ska leverera till flera områden, men börjar i Evlinge.
Tungtransporter bör undvikas under tjällossningstid.

För att förebygga vägskador har styrelsen i Vägföreningen fastställt att:

  • föranmälan om tungtransporter gör du bäst via vägföreningens
    e-postadress vagevlinge@gmail.com
  • föranmälan gör du i god tid innan transporten genomförs, alternativt kontaktas vägansvariga
  • efter föranmälan gör vägansvariga en besiktning av vägen innan transport genomförs. Detta för att fastighetsägaren inte ska belastas för skador som uppkommit innan transporten genomförs
  • används boggibil bör dessa ha styrbara axlar
  • lastbil och släp får endast framföras på Evlingevägen
  • omlastning från släp ska alltid ske vid Hinsaviken
  • bandgående fordon får inte framföras på vägnätet.

Styrelsen Evlinge- Värmdö Vägförening

 

 


läs mer

Under oktober och november kommer Vattenfall Eldistribution AB, via Vattenfall Services Nordic AB, att uföra sk. helikopterkvistning på högspänningsledningar i Evlinge för att trygga säkerheten på kraftledningarna. Allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus när man hör helikoptern så att man inte kommer till skada. Vid synpunkter kontakta Vattenfall på tel. 08-7397009


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 42 och 43
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Eldning är tillåtet under veckorna 42 och 43. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken
Det är inte tillåtet att Evlingebor lägga eget sly efter trädavverkning vid Hinsavikens eldningsplats. Det är enbart avverkning från föreningens grönområden som eldas här.


läs mer

På den gamla hemsidan behövdes en log-in för att komma åt information gällande Väg- och Fastighetsägareföreningen. På denna nya hemsida för föreningarna behövs ingen log-in eller registrering utan man får automatisk åtkomst till all information. Den rubrik som säger ”logga in” och ”registrera” är till för administratörerna av hemsidan.


läs mer