Provtagningsärendet för badplatserna avslutat

Värmdö kommun avslutar provtagningsärendet angående våra badplatser

Värmdö Kommun har meddelat att de inte kommer att begära ytterligare provtagningar, eftersom det i nuläget inte finns något som motiverar detta. Provtagningsärendet påbörjades 2015 efter att en medlem kontaktat kommunen med anledning av den stora skarvkoloni som häckar utanför Notholmen.

Evlinge samfällighetsförening har, i samarbete med fastighetsägareföreningen, gjort vattenprovtagningar på våra badplatser under de tre senaste somrarna – 2015, 2016 och 2017. Alla provtagningar, utom två på gamla badet, har visat att vattnet är tjänligt. De två avvikande proven klassades som tjänligt med anmärkning, vilket betyder att det går bra att bada där, men att mätvärdena är högre. Under 2016 gjordes en om-provtagning med två prover från det gamla och ett prov från det nya badet, främst för att spåra källan till de högre värdena på gamla badet. De nya proverna visade dock mycket små förekomster av de aktuella bakterierna.

Provtagningar sammanställning 2015-2017

Parameter Tjänligt Tjänligt m anm. Otjänligt Enhet
E-coli 0-99 100-999 >1000 MPN/100 ml
Intestinala enterokocker 0-99 100-299 >300 CFU/100 ml

För mer information om vattenprovtagning på badplatser, se http://www.blaflagg.org/wp-content/uploads/2016/04/Badvattenvagledning_HaV_v9.pdf

Styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening