Tack till alla från styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening

Vi i styrelsen vill rikta ett tack till alla som har deltagit på informationsmötet och vår extra stämma.

Även om vi som medlemmar inte delar samma åsikt i frågan om tidigareläggandet av vatten och avlopp i området har vi alla visat att vi respekterar varandra på våra möten.

Vi tackar för alla frågor och åsikter då det är en förutsättning för att vi som grannar och förening ska fungera även i framtiden.

Vi vill även i fortsättningen diskutera hur vi kan förvalta och utveckla vårt område. Vi har ett helt unikt område, med tillgången till våra stränder för oss alla och de stora grönområden vi förfogar över. Även om vi fortfarande ligger perifert i relation till Stockholm så kommer vårt område påverkas både av utökad inflyttning, teknisk utveckling och hur vi som individer vill bo och utvecklas.

Vi i styrelsen välkomnar alla idéer och tankar för framtiden.

Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen informera om hur arbetet med kommunen fortlöper. Vi har fått acceptans för utkomsten från vår extra stämma och väntar nu på att kommunens interna arbeten ska komma igång.

Vi använder vår hemsida som informationskanal även i fortsättning.

Väl mött och återigen ett stort tack till alla.

Styrelsen Värmdö Evlinge Fastighetsägare förening