Ansökan om förlängning av Urbergsvägen, och uppförande av nya bostäder där

Stuvsta Fastighets AB, som äger fastigheten Älvsby 1:12, i Urbergsvägens förlängning, har ansökt om plangodkännande för att bygga bostäder i området mellan Urbergsvägen och Fasanbacken. Värmdö kommun har frågat styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening om den har några synpunkter på denna ansökan. Styrelsen har, i sitt svar, betonat att eventuell byggnation bör ta hänsyn till områdets speciella kvaliteter, bl a med grönområden mellan bostäderna, behålls, och att trafiken på nuvarande Urbergsvägen begränsas under och efter byggnationen.

Sammanfattningsvis har styrelsen föreslagit att eventuella nya bostäder byggs enligt den ursprungliga plan som gjordes för Evlinge i sin helhet, att de utformas för att behålla områdets karaktär, och att en ny väganslutning görs till Evlingevägen, för att begränsa belastningen på nuvarande Urbergsvägen.

Beslut om plangodkännande väntas i mitten av September. Om plangodkännande meddelas, är nästa steg att Stuvsta Fastighets AB gör ett detaljerat förslag, för att ansöka om bygglov.

Kartan nedan, visar att det finns ett område i Urbergsvägens förlängning som var planerat att bebyggas samtidigt med de nuvarande bostadsfastigheterna. Detta genomfördes dock inte, och orsakerna till detta är fortfarande inte helt klara.

Urbergsvägen 9-24

Om bygglov lämnas för Älvsby 1:12, och området bebyggs, är det tänkt att det ska anslutas till kommunalt VA redan från början. Anslutningen avses  ske till samma vatten- och avloppsrör som kommer att behöva dras under Evlingevägen, om Kopparmora 2:224 bebyggs såsom planerat. Kopparmora 2:224 är en fastighet nära Saltarövägen, synlig från hållplatsen/parkeringen vid Evlingevägen, vilken också är föremål för bygglovsansökan. Den hör till Kopparmora Samfällighet, men kommer att behöva väganslutning till Evlingevägen.