Inkommet mail från Värmdö kommun angående VA

För kännedom, vi har idag fått in följande information via epost från Värmdö Kommun.

Vid vår extra stämma imorgon 22/10 kommer vi att inleda med förtydliganden och klargöranden om information som har publicerats på vår hemsida och vid vårt informationsmöte den 2/10.

De punkter som ligger för beslut vid extra stämman är desamma som Värmdö Kommun i sitt brevsvar till VE Fastighetsägarförening per 2018-12-20 föreslagit till beslut av medlemmarna. Se kommunens hemsida via länken –

https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/475582?agendaItemId=204573

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening

Från ordföranden Tekniska nämnden, mottaget via epost 2019-10-21: 

”Hej!

Jag är ordförande i Tekniska nämnden, som är ansvarig för utbyggnad och drift av vatten och avlopp. Jag har läst på er hemsida om information om VA till Evlinge, och måste tyvärr upplysa om att en del av informationen ni har på sidan inte är korrekt.

Det har inte uppstått något tryck tekniska nämnden från fastighetsägareföreningar som undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Det är endast en förening som ansökt (och utöver det enskilda fastigheter som angränsar till verksamhetsområdet).

Vidare finns det ingen risk att ert område kommer prioriteras ned ifall andra områden ansöker om att få en tidigarelagd anslutning utan tillhörande detaljplan. För det första är vi från kommunens sida restriktiva med att bevilja en anslutning under de omständigheterna, och för det andra så ser vi under de omständigheterna till att genomföra flera projekt parallellt (vi har den kapaciteten på VA-enheten, och kostnaden täcks av anslutningsavgifterna).

Om ni väljer att ansöka om VA innan kommunen börjar med arbete med detaljplan så måste frågan var VA-ledningar dras lösas med avtal om rätt att lägga ledningar och pumpstationer på föreningens mark. Om det är nödvändigt kan man även behöva lösa frågor om inlösen av mark på frivillig väg. När frågor om ledningsdragning är klara behöver man även göra lantmäteriförrättning om ledningsrätten. Många av de här frågorna är enklare att hantera i samband med ett planarbete.

Jag skulle uppskatta om ni kunde delge era medlemmar denna information som ett komplement till den felaktiga informationen på er hemsida snarast.

Allt gott! /Filip Joelsson, Grönt kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden”