Regler för trädfällning

Hej,

I och med stormen har Samfälligheten upptäckt att någon röjt sly utmed vattnet. För att få tillstånd att röja på föreningens mark behövs tillstånd från ”Trädgruppen”.  Det söker man genom att skicka mail till Samfälligheten. Vill man röja och får godkänt att göra så är det av största vikt att den som röjer också städar undan det som sågats. Det är med andra ord inte tillåtet att såga utan tillstånd och under inga omständigheter tillåtet att lämna den du sågat vare sig det är i skogsområde eller öppen mark.

Allt ska alltid tas om hand om!

 

Med Vänlig Hälsning,

Sammfälligheten, vid pennan: Anna Hjelmstedt

 

Här under följer rättelse av ovanstående text.

Gällande regler för trädavverkning

På våra gemensamma grönområden gäller allemansrätten. Fastighetsägare har en skyldighet att kontrollera den egna tomtgränsen. Nedan följer de regler som gäller för trädavverkning.

 •  Fastighetsägare får avverka sly inom allmänningen. Sly är träd och buskar med en

  stamdiameter under 5 cm.

 •  Önskar man avverka större träd eller utföra annan åtgärd på allmänningen behövs ett

  tillstånd. Ansök skriftligt till styrelsen i Samfälligheten via vagevlinge@gmail.com.

 • Trädgruppen (ledamöter ur styrelsen) besiktar träd som önskas avverkas och ger en

  rekommendation till styrelsen för beslut.

 • Efter beslut om avverkning meddelas fastighetsägaren via e-post eller på annat sätt.
 •  Inför trädavverkning ansvarar fastighetsägaren fullt ut för att:

o trädavverkningen sker på ett säkert sätt
o återställa marken kring trädavverkningen
o ris/sly hanteras på medlems egen tomtmark alternativt körs bort o själv bekosta genomförandet av godkänd åtgärd

 • Fastighetsägare som utan skriftligt tillstånd från styrelsen gör åverkan på, eller på annat sätt förändrar allmänningen är skyldig att på egen bekostnad återställa marken i ursprungligt skick, alternativt att ersätta föreningen ekonomiskt för den olovliga åverkan.
 • Ersättningen bestäms med utgångspunkt från vad motsvarande skulle kosta att ersätta. Som exempel ska olovlig trädfällning ersättas med summa motsvarande inköp och plantering av träd av samma typ och storlek.

  Trädgruppen

  Sammansättning av 2-3 ledamöter ur styrelsen.

  Styrelsen Samfälligheten